Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach
  Regulamin realizacji projektów
 

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w
Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu

     Podstawa prawna:
 
     Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie & 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami Statutu.
 
 
& 1
Warunki ogólne realizacji projektu edukacyjnego
 
1.     Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik i tytuł jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
2.     W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego. Wówczas na świadectwie, w miejscu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu znajdzie się wpis: „zwolniony” albo „zwolniona”.
3.     Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza jej zakres.
4.     Gimnazjum, w ramach posiadanych przez siebie środków, stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów, które mogą mieć charakter przedmiotowy oraz międzyprzedmiotowy.
5.     Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyklasowych.
6.      Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o wyborze tematu przewodniego dla wszystkich projektów realizowanych w danym roku szkolnym przez uczniów. Uczniowie danej klasy mogą wykonywać różne projekty pod kierunkiem jednego lub kilku nauczycieli, mogą również realizować jeden duży projekt „klasowy” podzielony na mniejsze „podprojekty”.
7.     Projekt realizowany jest w klasie drugiej gimnazjum. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły, może być realizowany w klasie trzeciej.
8.     Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego w klasie trzeciej na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne lub losowe)
9.      Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania. Szczególną uwagę zwraca się na takie aspekty pracy uczniów, jak samodzielność, odpowiedzialność, innowacyjność, współpraca w grupie oraz przygotowanie prezentacji efektów pracy.
10. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu.
11. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, powołuje szkolnego koordynatora projektów.
 
&2
 
Zadania poszczególnych podmiotów uczestniczących w realizacji projektu edukacyjnego
 
1.      Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:
 
Ø zebranie od opiekunów projektów wybranych tematów projektów, sporządzenie ich zestawienia i przedstawienie go dyrektorowi szkoły do 26 października każdego roku szkolnego
Ø upowszechnienie listy tematów projektów na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gimnazjum
Ø przygotowanie harmonogramu realizacji projektów w danym roku szkolnym
Ø koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy
Ø podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania na koniec roku szkolnego
 
2.      Do zadań opiekuna projektu należy:
 
Ø przygotowanie tematu (tematów) projektu do 10 października każdego roku szkolnego
Ø zgłoszenie tematu projektu, zespołu go realizującego oraz podanie wstępnego terminu realizacji do szkolnego koordynatora projektu do 18 października każdego roku szkolnego
Ø monitorowanie stanu realizacji oraz nadzór nad dokumentacją
Ø zgłoszenie do wychowawcy klasy udziału uczniów w projekcie w terminie do 18 października danego roku szkolnego
Ø o wyborze zespołu realizującego projekt decyduje kolejność zgłoszeń do opiekuna
Ø opracowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:
      - karta projektu: temat, cele, zadania uczniów, harmonogram konsultacji
      -karta oceny projektu w formie kontraktu, zawierająca: temat projektu, formę i termin prezentacji, podpisy nauczyciela opiekuna i uczestników projektu oraz oceny stopnia realizacji projektu przez poszczególnych uczniów (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w postaci adnotacji „zrealizował- zrealizowała” albo „nie zrealizował- nie zrealizowała” 
Ø przygotowanie, wspólnie z uczniami, publicznej prezentacji projektu
Ø przekazanie wychowawcy informacji o ocenie projektu ucznia do 1 czerwca danego roku szkolnego
 
3.      Do zadań dyrektora szkoły należy tworzenie uczniom optymalnych warunków do realizacji wybranego projektu
 
4.      Do zadań wychowawcy klasy należy:
 
Ø monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem projektu
Ø wpis do arkusza ocen na koniec klasy, w której uczeń realizował projekt informacji o stanie jego realizacji
Ø wpis odpowiedniej adnotacji na świadectwie ukończenia gimnazjum
Ø poinformowanie na początku roku szkolnego uczniów klas drugich i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego
 
5.      Do zadań uczniów należy:
 
Ø wybranie tematu projektu oraz opiekuna do 10 października każdego roku szkolnego
Ø złożenie do wychowawcy klasy deklaracji uczestnictwa w projekcie ze wskazaniem opiekuna projektu i tematu
Ø praca nad realizacją projektu zgodnie ze wskazaniami opiekuna projektu i przyjętym harmonogramem
 
 
& 3
Działania projektowe
 
1.      Projekt ma charakter działań grupowych. Grupa projektowa nie może liczyć mniej niż 3 uczniów.
2.      Uczeń może brać udział w realizacji najwyżej dwóch projektów edukacyjnych.
3.      W takim przypadku uczeń wskazuje w terminie do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
4.      Uczeń ma prawo do zgłoszenia swojej propozycji tematyki projektu i wyboru opiekuna projektu.
5.      W przypadku gdy uczeń:
Ø nie zdecyduje o wyborze tematu
Ø nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt
Ø nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) wychowawca klasy w porozumieniu z opiekunami projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
6.      Liczba uczniów w zespole projektowym jest stosowna do stopnia trudności projektu i uzgadniana przez opiekuna projektu z koordynatorem projektów, terminów zakończenia
7.      Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne oraz warunki jakimi gimnazjum dysponuje.
8.      Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobów prezentacji efektów, a także opiekuna projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu i dyrektorem gimnazjum.
9.      Sytuacje problemowe, które mogą się pojawić w trakcie realizacji projektu edukacyjnego rozstrzyga dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.
10. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości szkoły.
11. Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniem z koordynatorem projektów.
12. W zależności od tematyki i formy projektu w prezentacjach, jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:
a.       Uczniowie danej klasy, szkoły
b.      Rodzice/prawni opiekunowie uczniów
c.       Osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych itp., z którymi wiązała się tematyka projektu
d.      Inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu
13. Projekt oceniany jest przez opiekuna projektu zgodnie z kryteriami ustalonymi przez opiekuna projektu.
14. Ocenie podlega między innymi:
a.       Sprawozdanie
b.      Materialny wytwór
c.       Sposób realizacji/przeprowadzenia projektu
d.      Prezentacja
15. Minimalne warunki, które powinny być spełnione przez ucznia, by projekt można było wpisać na świadectwo ukończenia szkoły to:
a.       Czynny udział w pracy zespołu projektowego
b.      Wykonanie konkretnego, wskazanego w harmonogramie zadania (znaczącego dla całości projektu, np. przeprowadzenie badań ankietowych, wykorzystanie różnych źródeł do zebrania informacji na dany temat, przygotowanie promocji, itp.)
c.       Doprowadzenie prac nad projektem do końca nawet, jeśli efekt końcowy nie będzie całkowicie zgodny z oczekiwaniami)
d.      Udział w publicznej prezentacji projektu (z wyjątkiem nadzwyczajnych przypadków-nieobecność ucznia usprawiedliwiają przypadki losowe, np. choroba ucznia w czasie prezentacji oraz inne, co do których decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmie opiekun projektu w porozumieniu z wychowawcą)
e.       Projekty, których celem jest zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia nie są zakończone typową prezentacją. W tym przypadku ukoronowaniem projektu jest przeprowadzenie przedsięwzięcia, takiego, jak np. wystawa, wycieczka czy impreza szkolna.
16. Dokumentację projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń realizował projekt.
 


Jastrzębie, dn. …………………
 
 
 
Kontrakt
zawarty w dniu………………………..
 
            między ………………………………………
                                   imię i nazwisko nauczyciela
 
            a grupą projektową w składzie:
 
1.      …………………………………………..
2.      …………………………………………..
3.      …………………………………………..
4.      …………………………………………..
5.      …………………………………………..
6.      …………………………………………..
                  imię i nazwisko ucznia, klasa
 
 
Temat projektu: ………………………………………………………………..
   
Cele projektu: ………………………………………………………………….
          
Efekt końcowy projektu: ……………………………………………….…….
          
Przewidywany okres realizacji projektu: ………........………………
 
 
 
1. ………………………………
2………………………………..
3. ………………………………
4. ………………………………
5. ………………………………

…………………………………                         
   podpisy uczniów

....................................................
podpis nauczyciela                                           
                                 


KARTA PROJEKTU
 
Temat projektu: ..............................................................................................................
 
Skład zespołu uczniowskiego:                                                       
1     ...................................................                                     .....................................
2.      ...................................................                                     .....................................
3.      ........................................................................                                                        .......................................................
4.      ...................................................                                     .....................................
5.      ...................................................                                     .....................................
6.      ...................................................                                     .....................................
     imię i nazwisko ucznia, klasa                                            podpis ucznia
 
Opiekun zespołu:
……………………………………                                        ......................................
  imię i nazwisko nauczyciela                                      podpis nauczyciela
 
 
Cele projektu: .................................................................................................................
 
Plan pracy:
Zadania
Osoby
odpowiedzialne
Osoby
wspomagające
Termin wykonania prac
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsultacje:
Termin
konsultacji
Uczestnicy
konsultacji
Nauczyciel – konsultant
Tematyka konsultacji
(zadania – opis)
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data zakończenia projektu: …………………………………
Prezentacja:
Termin
prezentacji
Miejsce prezentacji
Forma przedstawienia
Osoby prezentujące
Odbiorcy prezentacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=