Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach
  Statut Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach
 


Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika

w Nowych Świerczynach

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

3.      Ustawa  z  dnia  7  września 1991 r. o  systemie  oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. 2017 poz. 1534).

5.      Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U z 2017, poz. 649)

6.      Rozporządzenie  MEN z dnia  28 marca 2017 r. w  sprawie  ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U.  z 2017 r. poz. 703)

7.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189)

8.      Konwencja Praw Dziecka – ratyfikowana przez Polskę 30.04.1991r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526 i 527   z 1991r.)

9.      Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017, poz.356)

10.   Rozporządzenie MEN z dnia 15 maja 2014r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r. poz. 686.)

11.   Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków  i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 i Dz. U. Nr 83, poz. 390 z 1993r. z późn. zm.)

12.   Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach (Dz. U. z 2017 r.poz.1591)

 

Rozdział I

 

NAZWA I TYP SZKOŁY

 

 § 1.1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowych Świerczynach, w dalszej części zwana szkołą.

2. Siedziba szkoły znajduje się w Nowych Świerczynach numer 4 oraz w Jastrzębiu numer 14 i obejmuje klasy 1- 8, oddział przedszkolny i klasy gimnazjalne.

 

§ 2.1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina  Bartniczka.

2. Siedziba organu prowadzącego: 87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

§ 3.1. Cykl kształcenia wynosi w szkole 8 lat.

2. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna.

3. Szkoła jest instytucją publiczną, kształcącą i wychowującą w oparciu o zatwierdzone programy dydaktyczne i wychowawcze, społecznie akceptowany system wartości, tradycje narodu polskiego i ogólnoludzkie normy moralne.

4. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka.

                                             

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 § 4.1. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

2. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.

3. 1.Szkoła realizuje cele i zadania z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności:

1.      dostosowanie czasu nauki do potrzeb i możliwości uczniów,

2.      wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

3.      budzenie świadomości dotyczącej zdrowia i jego zagrożeń,

4.      wyrabianie nawyków związanych z ochroną zdrowia i higieną osobistą,

5.      przestrzeganie zasad zawartych w regulaminach i procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole i podczas zorganizowanych wyjść.

6.      zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do nauki i pracy dla określonej liczby uczniów

7.      utrzymanie budynków, pomieszczeń oraz terenu szkolnego w stanie zapewniającym bezpieczne warunki pracy i nauki;

8.      utrzymanie sprzętu i urządzeń w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania i zasady ergonomii

9.      przestrzeganie zasad higieny pracy ucznia i nauczyciela,

10.   udział w różnych akcjach, konkursach promujących zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną,

11.   realizację programu prozdrowotnego,

12.   opiekę pielęgniarską

13.   organizowanie uczniom form spędzania czasu wolnego: wycieczki, biwaki, zawody sportowe, konkursy

14.   spotkania z pielęgniarką, psychologiem, przedstawicielem policji, pedagogiem;

15.   prowadzenie monitoring, w  tym przeprowadzenie ankiet i wywiadów w celu rozpoznania zagrożeń istniejących w środowisku dziecka przez wychowawców klas,  pedagoga  i dyrektora szkoły;

16.   tworzenie i przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem psychicznym, fizycznym , cyfrowym

17.   posiadanie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego

18.   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odrębnymi przepisami,

19.   pełnienie dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według opracowanego harmonogramu,

20.   zapewnienie natychmiastowej pomocy lekarskiej i opieki uczniowi, który uległ wypadkowi,

21.   w przypadku niemożności zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury co najmniej 180 C oraz w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów, możliwość zawieszenia zajęć szkolnych na czas oznaczony przez dyrektora szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę,

22.   organizowanie zajęć poza terenem szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami (karta wycieczki i zeszyt wyjść),

23.   kontrolę osób postronnych wchodzących do szkoły.

 

3.2. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły i zapewnienia mu opieki medycznej. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel lub dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe i powiadomienia rodziców.

3.3 W przypadku dowożenia uczniów- dziecko w wieku do ukończenia 7 lat- rodzic przekazuje i odbiera od opiekunki uczniów w autobusie.

3.4. Szkoła umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:

 

1.      przekazanie uczniom wartości ogólnoludzkich,

2.      wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka,

3.      odpowiednie wzorce osobowe pracowników, rodziców, wybitnych postaci,

4.      poznanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej,

5.      organizację uroczystości szkolnych i środowiskowych z okazji świąt narodowych, państwowych, lokalnych, religijnych,

6.      organizację nauki religii / etyki dla uczniów, których rodzice (opiekunowie) wyrażają takie życzenie; prośba jest wyrażona w najprostszej formie pisemnej i nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmieniona; uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie,

7.      uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z religii i etyki ; może również nie wybierać żadnych z wyżej wymienionych zajęć,

8.      szkoła jest zobowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii / etyki opiekę uczniom, którzy z niej nie korzystają.

3.5. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:

1.      wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2.      wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3.      formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4.      rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5.      rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6.      ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7.      rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8.      wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9.      wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10.   wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11.   kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12.   zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13.   ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

§ 5. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.                                           

 § 6.1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

1.      program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

2.      szkolny zestaw programów nauczania;

2.Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

3. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, organizowane w trybie określonym w tych przepisach.

§ 7.1. Szkoła uwzględniając  optymalne  warunki  rozwoju  ucznia zapewnia:

1.      podawanie gorącego napoju uczniom w okresie jesienno – zimowym; wysokość opłat ustala dyrektor szkoły z radą rodziców.

2.      działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizację oprogramowania zabezpieczającego związanego z dostępem do Internetu.

3.      uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po zakończeniu zajęć w szkole otoczeni są opieką przez nauczycieli dyżurujących zgodnie z „Regulaminem dyżurów nauczycielskich” przyjętym przez radę pedagogiczną;

4.      nauczyciel (opiekunowie i kierownik) sprawuje opiekę nad uczniami poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek, biwaków, rajdów, imprez, zawodów;

5.      współpracę  z  instytucjami  wspomagającymi  rozwój  dziecka (ochrona  zdrowia, poradnia  psychologiczno-pedagogiczna, poradnie  specjalistyczne, policja);

6.      pełną opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;

 

2.Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów oraz poprzez udział w pracach organizacji szkolnych. Celami organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów są zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów , zniwelowanie trudności uczniów w postępach i rozwoju oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.

§ 8. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne  (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcącym nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 9. 1.Szkoła w miarę możliwości oraz posiadanych środków finansowych zapewnia pomoc psychologiczną i materialną uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych pomoc taka i wsparcie są potrzebne. Formami opieki i pomocy uczniom są:

1.      pomoc o charakterze niematerialnym, w szczególności wsparcie psychologiczne;

2.      pomoc w nawiązaniu kontaktu z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;

3.      przyznawanie pomocy materialnej w postaci stypendiów;

4.      przyznawanie zapomóg z funduszu rady rodziców (o ile zostanie on utworzony i będzie zakładał wspieranie tego zadania statutowego).

§ 10.1 Szkoła posiada własny ceremoniał uroczystości szkolnych, hymn, sztandar.

2. Ceremoniał szkolny to sposób przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły. To również zbiór zasad zachowania się uczniów w trakcie uroczystości szkolnych, środowiskowych i odpowiedniego ubioru (tzw. strój galowy)

3. Hymn jest śpiewany podczas ważnych uroczystości szkolnych , w tym w dniu Patrona szkoły.

4.Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

5.Sztandarem opiekuje się 3 – osobowy poczet sztandarowy wybrany spośród zaaprobowanych przez radę pedagogiczną, uczniów szkoły. Poczet sztandarowy to wyróżnienie dla uczniów.

6.Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

a. Uczeń-ciemny garnitur, biała koszula i krawat, muszka.

b. Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice.

7.Insygnia pocztu sztandarowego: biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki.

8.Sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem w przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową. Sposób udekorowania sztandaru kirem: wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. Nie jest określona szerokość kiru.

9.Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

10.W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend.

11. W czasie uroczystości państwowych i szkolnych sztandar należy pochylić podczas:

a) hymnu państwowego, szkolnego

b) ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

 

Rozdział III

ORGANY SZKOŁY

 

§ 11. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski.

 

 § 12.1. Dyrektor szkoły w szczególności:

1.      odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

2.      stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły

3.      współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

4.      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

5.      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

6.      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły

7.      realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

8.      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

9.      sprawuje nadzór pedagogiczny

10.   kieruje działalnością szkoły reprezentuje ją na zewnątrz;

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 

1.      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

2.      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły

3.      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły

3. W szkole powołuje się wicedyrektora na okres do zakończenia nauki uczniów klas gimnazjalnych . Zakres uprawnień i obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.

4. Dyrektor w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wicedyrektora i wyłącznie na okres tej nieobecności może powierzyć pełnienie obowiązków wicedyrektora innemu nauczycielowi. W wymienionym wyżej przypadku wymagana jest opinia organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

5. Zadania i kompetencje dyrektora szkoły określają zakres wydawanych zarządzeń służących sprawnemu zarządzaniu szkołą. Zarządzenia dyrektora szkoły związane są z podejmowanymi czynnościami organizacyjnymi i kierowniczymi wobec pracowników szkoły, uczniów, innych organów szkoły. Wszelkie regulaminy, instrukcje i procedury dyrektor wprowadza w życie zarządzeniem.

 

§ 13.1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w  szkole bez względu na wymiar czasu pracy.

3.W zebraniach rady pedagogicznej mogą tez brać udział, z głosem  doradczym, osoby      zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na  wniosek rady pedagogicznej.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły:

5. Przewodniczący prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest  odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie   z regulaminem rady. 1) zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z  zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb;

2) zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady,  organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór  pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa   razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w  szczególności:

1.      zatwierdzenie planów pracy i programu szkoły;

2.      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3.      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

4.      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5.      ustalanie regulaminu swej działalności; zebrania rady są  protokołowane;

6.      uchwalanie statutu szkoły i aneksów do niego;

7.      uchwalanie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

8.      uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego w porozumieniu z radą rodziców;

9.      podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów.

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1.      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych;

2.      projekt planu finansowego szkoły;

3.      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4.      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i  innych  wyróżnień;

5.      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;

6.      ustalenie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

9. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w  obecności co najmniej ½ członków rady.

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z  przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ  sprawujący nadzór pedagogiczny.

11. Rada może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej    dyrektora lub innego zatrudnionego w szkole.

12. Z własnej inicjatywy rada ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje  z wnioskiem do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych .

13. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej tematów, które mogą naruszyć dobro osobiste  uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

14. Tryb opiniowania: w formie głosowania większością głosów   w  obecności 2/3 członków rady.

15. O wprowadzenie procedury jako ustalonego sposobu prowadzenia działania lub procesu w szkole może wnioskować grupa co najmniej 3 nauczycieli. Nauczyciele przedstawiają propozycję podczas zebrania radzie pedagogicznej. O wejściu procedury w życie decyduje rada pedagogiczna.

 

 § 14.1.  W szkole działa rada rodziców reprezentująca rodziców uczniów.

2. W skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Przedstawiciele klasowi stanowią Zarząd Rady Rodziców, który wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków zarządu.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Zebrania rady rodziców są protokołowane.

5. Regulamin  Rady Rodziców  określa w szczególności:

1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad   do rady rodziców  szkoły oraz  przedstawicieli rad oddziałowych.

  6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkołyorganu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

7.W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł.

8. Do kompetencji rady rodziców należy:

1.      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły

2.      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3.      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

4.      opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

 

§ 15.1. Samorząd uczniowski, zwany dalej ,,samorządem’’, tworzą wszyscy  uczniowie szkoły.

2. Uczniowie mają prawo wyboru zarządu samorządu uczniowskiego, który jest ich jedynym reprezentantem.

3. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez  ogół uczniów  w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Samorząd może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wnioski  i  opinie we  wszystkich sprawach szkoły, a  w  szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich  jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania z jego treścią, celem i stawianymi wymogami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego , umożliwiające  zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością  rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

7) prawo do opiniowania systemu oceniania;

8) prawo opiniowania pracy nauczyciela.

5. W szkole działa sąd koleżeński w składzie: przewodniczący samorządu uczniowskiego, przewodniczący danej klasy, opiekun samorządu  uczniowskiego:

a) w przypadku zaistnienia sporu między uczniami, mogą oni wnioskować na piśmie do sądu koleżeńskiego,

b) sąd koleżeński (bez uczestnictwa zainteresowanych stron) bada sprawę i przyjmuje jednoznaczne stanowisko, a następnie w ciągu 7 dni informuje  wnioskodawcę.

6.1 Samorząd Uczniowski ma możliwość organizacji wolontariatu na terenie szkoły, sprzyjającemu aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym

2. Dyrektor zapewnienia warunki do działania w szkole wolontariuszy oraz umożliwia założenie koła wolontariatu, klubu lub innej formy zaproponowanej przez samorząd uczniowski.

3. W szkole może zostać powołana rada wolontariatu.

4. W skład rady wolontariatu wchodzą przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

5. Zadania rady wolontariatu to:

1.      koordynacja zadań z zakresu wolontariatu;

2.      diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły;

3.      opiniowanie oferty działań;

4.      decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji;

5.      bieżący kontakt z dyrektorem szkoły w sprawie prowadzonych działalności.

 

§ 16.1. Za właściwe współdziałanie i przepływ informacji o podejmowanych przez poszczególne organy szkoły ustaleniach i wnioskach odpowiedzialni są dyrektor szkoły, przewodniczący rady rodziców, opiekun samorządu uczniowskiego i przewodniczący samorządu uczniowskiego.

2. Procedury  rozwiązywania  konfliktów  między  organami:

1) spory wynikające w szkole, związane z ocenianiem semestralnym i klasyfikacją roczną uczniów rozpatrywane są w oparciu o prawo oświatowe

2) w przypadku naruszenia praw lub uprawnień  ucznia przez nauczycieli lub pracowników szkoły, rodzic ma prawo złożyć pisemną skargę do dyrektora.

a) Komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

-dyrektor – przewodniczący,

-wychowawca klasy,

-nauczyciel uczący w tej szkole,

-przedstawiciel organów szkoły (w zależności od zaistniałych konfliktów).

b) jeżeli komisja stwierdzi zasadność skargi i nie jest w stanie rozwiązać problemu, przekazuje skargę do innego organu. O decyzji komisji dyrektor informuje pisemnie rodziców.

3. W sytuacji konfliktowej związanej z funkcjonowaniem w szkole nauczyciela, ucznia lub w związku z realizacją zadań oświatowych, postępowanie wyjaśniające przeprowadza dyrektor z udziałem przedstawicieli organów szkoły, w zależności od potrzeb.

4. Dyrektor stwarza warunki do rozstrzygania zaistniałych sytuacji konfliktowych na zasadzie pełnego, obiektywnego spojrzenia na problem, gwarantuje stronom konfliktu swobodę wypowiedzenia się, przedstawienia dowodów, wgląd w dokumentację sprawy, rozwiązuje problem w granicach prawa, gwarantuje stronom możliwość wniesienia odwołania.

5. Jeżeli sytuacja konfliktowa tego wymaga, rada pedagogiczna może powołać komisję mediacyjną złożoną z pojedynczych przedstawicieli organów szkoły. Przewodniczącym jest przedstawiciel organu, który nie uczestniczy w sporze. Rozstrzygnięcie komisji podejmowane w głosowaniu tajnym przy obecności pełnego składu osobowego są obowiązujące dla organów uczestniczących w sporze. Członkowie komisji nie mają prawa wstrzymania się od głosu. Posiedzenie jest protokołowane.

6. W przypadku, gdy komisja mediacyjna nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu stronom pozostającym w konflikcie przysługuje prawo wystąpienia do organu prowadzącego lub  innego organu.

7. Wnioski z zaistniałych sytuacji konfliktowych, które miały miejsce w szkole są przedmiotem analizy rady pedagogicznej celem usprawnienia określonego obszaru szkoły.

 

Rozdział IV

POMOC UCZNIOM

 

 § 17.1.Szkoła organizuje pomoc uczniom poprzez wykonywanie określonych zadań.

2.Szkoła umożliwia kształcenie i wychowanie uczniom niepełnosprawnym poprzez organizację zajęć w systemie indywidualnym i zindywidualizowanym.

3.Kształcenie i wychowanie w systemie  indywidualnym i zindywidualizowanym oraz przy zmianie kształcenia na specjalne – odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.W szkole mogą się uczyć uczniowie, którym zmieniono system kształcenia na specjalny.

6.Szkoła daje możliwość wydłużania okresu nauki uczniom niepełnosprawnym na każdym etapie edukacyjnym, co najmniej o jeden rok, zwiększające proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Wydłużenie okresu nauki może nastąpić na wniosek lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

7.Zasady wydłużania okresu nauki:

1.      stan zdrowia ucznia;

2.      potrzeby edukacyjne ucznia wynikające z ograniczonych możliwości percepcyjnych

lub nieharmonijnego tempa rozwoju;

3.      potrzeby wyrównywania skutków niepowodzeń szkolnych.

8. Na zajęciach nauczania indywidualnego realizuje się program dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka.

9.W szkole organizuje się dla uczniów zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, i inne zajęcia specjalistyczne w celu stymulowania rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowania niepowodzeń szkolnych.

10.Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządu ruchu, słuchu i wzroku otoczeni będą indywidualną opieką nauczycieli.

 

§ 18.1. Uczniowi przysługuje pomoc materialnej przyznawana przez Wójta Gminy Bartniczka w trybie odrębnych przepisów.

 § 19.1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym.

3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego semestru nauki.

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III.

6. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.

7. Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest przyznawane raz lub dwa razy w roku.

10.Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala i przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

 

§ 20.Stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1.laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

§ 21.1.Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Bartniczka.

2.W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

 

§ 22. Działania wspierające pomoc materialna dla  uczniów:

1. dofinansowanie wyjazdów na wycieczki, imprezy kulturalno- rozrywkowe;

2. dożywianie;

3. wyprawka szkolna.

 

§ 23.1.Szkolną komisję stypendialną powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: pedagog szkolny,  wychowawcy klas, przedstawiciel Zarządu rady rodziców.

2. Komisja  ustala Regulamin przyznawania pomocy o charakterze motywacyjnym .

3. Posiedzenia  komisji stypendialnej są protokołowane.

 

§ 24.1.Szkoła organizuje pomoc dzieciom i rodzicom poprzez współdziałanie z:

1) poradnią psychologiczno – pedagogiczną;

2) instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc, w tym ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, sądami rodzinnymi, policją.

2.Wniosek o pomoc dla uczniów do w/w poradni i instytucji kieruje rodzic, uczeń, nauczyciel za zgodą rodzica ucznia. Wyniki badań są przekazywane do szkoły ucznia za zgodą rodzica.

3.Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze .

4.Koordynatorem działań w szkole z zakresu opieki i pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest pedagog szkolny.

 § 25.1. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki uwzględniają prawo rodziców, wynikające z przepisów oświatowych, w tym m.in. do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie  i szkole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;

3) znajomości wymagań edukacyjnych i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych swoich uczniów oraz  kryteriów  ocen  na  poszczególne  oceny zachowania;

4) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

5) uzyskania informacji i porad dotyczących wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat wszystkich spraw dotyczących szkoły,

3.Szkoła organizuje minimum 3 razy w roku szkolnym spotkania z rodzicami danej klasy w celu przede wszystkim: wzajemnego współdziałania w zakresie kształcenia, wychowania   i opieki dzieci, pedagogizacji rodziców, informowaniu o postępach, trudnościach    i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

4. Rodzice i uczniowie mają prawo wnioskować do dyrektora szkoły o powołanie na wychowawcę wskazanego przez siebie nauczyciela.

5.Zasady współpracy między organami szkoły:

1)organy szkoły realizując swoje statutowe zadania współpracują ze sobą dla realizacji celów i zadań szkoły;

2)formy współdziałania organów szkoły w ramach ich działalności statutowej określają przyjęte przez nich regulaminy;

3)w ramach tej współpracy tworzony jest przez dyrektora szkoły obieg informacji służącej sprawnej realizacji bieżących zadań szkoły, a także zapobieganiu tworzenia się sytuacji konfliktowych w społeczności szkolnej.

6.Dla sprawnego przepływu informacji między organami ustala się obowiązek:

1)wzajemnego przedkładania do wiadomości wszystkich decyzji dotyczących tych obszarów życia szkoły, które z mocy ustawy są wspólnym obszarem kompetencji;

2)odbycia minimum jednego w roku wspólnego spotkania dyrektora z zarządem rady rodziców, samorządem uczniowskim, radą pedagogiczną poświęconego ocenie wzajemnego współdziałania.

 

Rozdział V

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 26.1 W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.

2. Świetlica i jej działalność:

1. Świetlica szkolna jest ważnym ogniwem w wypełnianiu przez szkołę funkcji opiekuńczej i prowadzi zajęcia uzupełniające pracę dydaktyczną i wychowawczą szkoły oraz rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez:

a) organizowanie konkursów i imprez kulturalnych,

b) prowadzenie kół zainteresowań,

c) przedłużenie procesu lekcji – wykonywanie prac domowych,

d) przygotowywanie oprawy plastycznej szkoły.

2. Świetlica działa zgodnie z planem opracowanym przez nauczycieli wychowawców na każdy rok szkolny.

3. Program pracy świetlicy uwzględnia święta i uroczystości szkolne i środowiskowe oraz elementy pracy wychowawczej i programy profilaktyki uzależnień.

4. Zajęcia świetlicowe prowadzą nauczyciele

5. Grupa świetlicowa liczy nie więcej niż 25 uczniów.

6. Opiekun świetlicy prowadzi zajęcia w oparciu o plan pracy.

7. Godzina pracy nauczyciela w świetlicy wynosi 60 minut.

§ 27. 1.W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz realizację różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice na określonych zasadach.

1) Użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną.

2) Użytkownicy biblioteki mają prawo do informacji i korzystania nieodpłatnie ze wszystkich zasobów biblioteki.

3) Zasady współpracy z uczniami

·        Nauczyciele- bibliotekarze starają się przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji i upowszechniać wiedzę o prawach człowieka i ucznia.

·        Biblioteka pracuje nad kształtowaniem u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

·        Biblioteka szkolna stara się wspierać indywidualny rozwój ucznia

·        Biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla ucznia.

4) Zasady współpracy z nauczycielami

1.      4. Uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie pracy szkoły.

2.      3. Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.

3.      2. Współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką, odwoływanie się do jej zasobów i warsztatu informacyjno- bibliograficznego.

4.      1. Wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

5) Zasady współpracy z rodzicami

1.      3. Informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów.

2.      2. Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3.      1. Pomoc w doborze literatury.

6) Zasady współpracy z innymi bibliotekami

·        Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

·        W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia i czytelnia w jednym pomieszczeniu.

·        Wypożyczenia międzybiblioteczne.

·        Wymiana wiedzy i doświadczeń.

·        Wspólne organizowanie imprez.

1) gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;

3) korzystanie ze zbiorów multimedialnych.

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego oraz na okres ferii zimowych i wakacji letnich. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły.

5. Zadania nauczyciela bibliotekarza :
1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych

2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie

5) podtrzymywanie tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
5) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej

 

 

§ 28. 1. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jako ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

2.      Wewnętrzny system doradztwa zawodowego realizuje następujące zadania:

1.       

1.      zapoznaje z potencjalnymi ścieżkami edukacyjnymi

2.      kształci umiejętności uczniów w zakresie planowania przyszłości zawodowej;

3.      kreuje postawy aktywne, uczy przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych;

4.      kształtuje postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości;

5.      kształtuje nawyki nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu;

6.      rozwija umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej;

7.      przygotowuje do samodzielnego i aktywnego kształtowania przez ucznia swojej drogi zawodowej;

2.      W ramach realizacji wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego mogą być realizowane następujące formy pracy:

1.      badania (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze;

2.      zajęcia służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej;

3.      spotkania służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój zawodowy i karierę zawodową;

4.      zajęcia doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;

5.      spotkania uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych, tworzenie CV, listu motywacyjnego;

6.      zajęcia służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy wstępnej (kwalifikacyjnej) z pracodawcami;

7.      zajęcia służące promowaniu samozatrudnienia;

8.      spotkania służące obowiązującemu prawu pracy i prawu administracyjno – gospodarczemu;

9.      gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowej;

10.   gromadzenie informacji o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w postaci analizy informacji z prasy, informatorów, folderów, programów multimedialnych;

11.   tworzenie multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu;

12.   organizacja spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, tworzenie bazy danych o absolwentach szkoły;

13.   spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców.

 

§ 29. Zadania z zakresu wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego wykonują wszyscy nauczyciele oraz nauczyciel doradca zawodowy, który jest jednocześnie koordynatorem wewnętrznego doradztwa zawodowego w szkole.

§30.1 Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi2. Orzeczenia, opinie i inne dokumenty poradnia wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka/prawnych opiekunów. Rodzice/prawni opiekunowie w sposób dobrowolny przekazują kopię dokumentu do szkoły/ przedszkola, do której uczęszcza dziecko.

 

§ 31. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły po uzyskaniu zgody dyrektora.

 

Rozdział VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 32.1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy obsługi.

        2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

§ 33.1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, gdy nauczyciel musi wyjść z klasy, opiekę nad uczniami sprawuje wskazany pracownik szkoły ( np. inny nauczyciel, pedagog, sekretarka).

      3. Nauczyciel realizuje zadania wynikające z prawa , w tym Ustawy Karta Nauczyciela i Ustawy o systemie oświaty, Ustawy Prawo Oświatowe, Podstawy programowej, a w szczególności:

1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3. poznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły;

4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5. Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu, szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

6. Nauczyciele, wychowawcy grup w szkole:

a) prowadzą obserwacje pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów: – trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, szczególnych uzdolnień,

b) wspomagają uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

c) W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym: – wychowawcę klasy; który ze specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem 

7.odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 8. dba o prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno- wychowawczego;

9. dba o powierzone mu pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

10. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

11. sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów,

12. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o obserwacje  uczniów.

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz modyfikowanie w miarę potrzeb.  


§ 34.1     Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oświatowego.

2.       Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje dyrektor na podstawie przepisów prawa oświatowego. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceny wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 § 35. 1       Dyrektor może powoływać zespoły nauczycieli.

2.   Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

§ 36. 1 Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.

2. Wszyscy pracownicy mają obowiązek dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

. § 37.1.Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia przez ucznia lub pracownika szkoły:

1) skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, ustawowy przedstawiciel (pedagog) i osoby fizyczne w ciągu 14 dni od daty zajścia. Po tym terminie nie będą przyjmowane;

2) skargi i wnioski adresowane są do dyrektora szkoły, powinny zawierać imię, nazwisko, adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji;

3) skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane strony w sekretariacie szkoły lub w formie ustnej wychowawcy, bądź innemu pracownikowi pedagogicznemu szkoły;

4) skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.

2. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków:

1) rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych;

2) dyrektor może powierzyć rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, wychowawcy lub innemu nauczycielowi szkoły;

3) w przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozpatrzenia;

4) jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje- dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę;

5) podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały;

6) dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie;

7) dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygnięcia skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni;

3. Tryb odwoławczy:

1) wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane w szkole kary były jasno określone, współmierne do przewinienia, stosowane w trybie określonym w statucie;

2) w przypadku zastosowania kary nie ujętej w statucie szkoły, dyrektor szkoły uchyla nałożoną karę (z urzędu);

3) uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) ma prawo odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej;

4) uczeń odwołuje się od nałożonej kary dyrektora szkoły poprzez: wychowawcę, pedagoga szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałożenia kary;

5) dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez: analizę dokumentu, rozmowę z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie zespołowi wychowawczemu, radzie pedagogicznej;

6) dyrektor może karę utrzymać lub zmienić, jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna do przewinienia;

7) dyrektor wydaje decyzje na piśmie w terminie do 14 dni;

 

 § 38.1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu    z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej  wychowawcą, który będzie opiekował się tym oddziałem w  ciągu całego etapu edukacyjnego.

  2. Kryteria powierzania obowiązków wychowawcy:

umiejętność utrzymania dyscypliny wśród uczniów oraz przestrzegania przez  nich zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

umiejętność organizowania uczniom czasu wolnego (np. wycieczki, wyjazdy do kina);

wypełnianie obowiązków wychowawcy;

efektywna współpraca z rodzicami;

realizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie 

 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być  dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

5. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności:

  1)  otacza każdego wychowanka indywidualną opieką;

  2)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

           a) różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrujące  zespół uczniowski,

           b) ustala treści i formy zajęć z wychowawcą.

  3)  współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uwzględniając z nimi  i koordynując ich działania wychowawcze ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów zdolnych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

  4) utrzymuje kontakt z rodzicami  w celu:

    a)  poznawania i ustalania potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci,

   b)  okazywania im pomocy w ich  działaniach wychowawczych wobec  dzieci i otrzymywania od nich   pomocy w swoich działaniach,

   c)  włączenia w sprawy życia klasy i szkoły,

  d) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w  rozpoznawaniu  potrzeb  i  trudności,  także  zdrowotnych  oraz   zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

  5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej  i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz naukowych.

   6. Początkującemu nauczycielowi dyrektor szkoły przydziela nauczyciela - opiekuna spośród nauczycieli tego samego  lub  zbliżonego przedmiotu.

   7. Dyrektor  szkoły  powierza  każdy  oddział  klasowy  szczególnej  opiece     wychowawczej  jednemu  nauczycielowi  według  następującego  systemu:

           1) w  klasach  I-III wychowawcą  jest  jeden  nauczyciel  prowadzący  swój  oddział począwszy od  klasy pierwszej przez  cały etap edukacyjny: po  zakończeniu  klasy III, nauczyciel  obejmuje  wychowawstwo  w  klasie  pierwszej  i  ponownie  realizuje  cały  etap; 

           2)  w  klasach  IV- VIII  i oddziałach gimnazjalnych wychowawcą  jest  nauczyciel  mający zajęcia  w  danym  etapie  edukacyjnymi prowadzący  swój  oddział  począwszy  od  klasy  czwartej  do  ósmej, a w oddziałach gimnazjalnych od II do III. Po  zakończeniu  klasy  ósmej  lub III w oddziałach gimnazjalnych nauczycielowi  może  być  ponownie  powierzone  wychowawstwo  w  zależności  od liczby: nauczycieli 

   8. Dyrektor  szkoły  ma  prawo  do  odstępstw  zawartych  w  pkt.7 w  przypadku  nieefektywnej  pracy  wychowawczej  i  nie  wywiązywania  się z  powierzonych zadań.

   9. Dyrektor  szkoły  ma  prawo  do  zmiany  wychowawcy  w  trakcie danego  etapu  edukacyjnego  w  przypadku:

         1) nie  wywiązywania  się  nauczyciela  z  obowiązków  wychowawcy;

          2) na  wniosek  lub  klasowej  rady  rodziców:

          a) wniosek - wówczas,  gdy  popiera  go  przynajmniej  połowa  rodziców i   uczniów danej  klasy- składają  rodzice  na piśmie  do  dyrektora  szkoły, 

          b) dyrektor  przeprowadza  postępowanie  wyjaśniające  w  ciągu  14  dni,

          c) decyzja  dyrektora  jest  ostateczna.

 10. Wychowawca klasy jest zobowiązany do prawidłowego prowadzenia dokumentacji klasy każdego ucznia (dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwa szkolne, zeszyt wychowawcy klasy).

 § 39.1. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna autobusu szkolnego rozpoczyna się  z chwilą zatrzymania się autobusu w miejscu  rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia w miejscu zatrzymania, kończącym rozwóz.

 2. Zakres obowiązków opiekuna w autobusie:

1) punktualnie stawiać się w miejsce rozpoczęcia kursu autobusu;

  2) przeprowadzać uczniów przez jezdnię, aż do miejsc  gwarantującego pełne bezpieczeństwo;

  3) pozwalać na wsiadanie i wysiadanie  wyłącznie w miejscach oznakowanych;

4) każdorazowo informować kierowcę o gotowości odjazdu;

 5) dbać o bezpieczeństwo uczniów w czasie jazdy, a w szczególności:

a)sprawdzać prawidłowe zamknięcie drzwi,

b)kontrolować właściwe rozmieszczenie dzieci w autobusie,

c)pilnować dyscypliny i bezpieczeństwa uczniów,

d)informować kierowcę o  zagrożeniu bezpieczeństwa uczniów,

e) w trakcie przejazdu  na bieżąco kontrolować stan  bezpieczeństwa w pojeździe podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia  bezpieczeństwa jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu na drodze. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia(ów) zasad bezpieczeństwa w trakcie przewozu oraz pomimo podjęcia interwencji w celu przywrócenia bezpieczeństwa, która nie przyniosła  oczekiwanych efektów, opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły,

f)przywracać  bezpieczeństwa w  autobusie  bez stosowania  form  przemocy fizycznej,

g) udzielać uczniom pomocy w zajęciu miejsca w autobusie (poprzez wskazanie   właściwego miejsca), w  razie konieczności udzielić uczniom pierwszej pomocy medycznej.

 6) Prowadzić  Dziennik Przewozów, dokonując  wpisów zawierających uwagi dotyczące zdarzeń zaistniałych w trakcie przewozów oraz uwagi dotyczące zachowań uczniów w trakcie przewozu.  W przypadku nieodpowiednich zachowań uczniów, opiekun dokonuje wpisu do dziennika zawierającego: nazwisko i imię ucznia, klasę  i szkołę, do której uczeń uczęszcza, opis zdarzenia (zachowania), opis podjętych przez opiekuna działań  w stosunku do zaistniałej sytuacji. Dziennik Przewozów opiekun przedstawia do kontroli  dyrektorowi szkoły lub jego społecznemu zastępcy  w  każdy poniedziałek miesiąca.

7) Sprawować opiekę nad dowożonymi uczniami w przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

 8) Przekazywać  uczniów dowożonych  nauczycielowi dyżurującemu na boisku szkolnym, podczas rozwozu  odbierać uczniów od nauczyciela  dyżurującego na boisku i wpuszczać  ich do  autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem – od najmłodszych do najstarszych uczniów.

9) Stosować  wobec uczniów środki wychowawcze wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób, który nie narusza ich godności osobistej.

10) Zawiadamiać  dyrektora, pedagoga  lub wychowawców klas  o naruszeniu przez uczniów obowiązujących zasad porządku i dyscypliny w czasie wsiadania, wysiadania i przewozu.

11) W trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera  tylne drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających.

12) Po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów przedmiotów (np. torba, odzież itp.) przekazuje znalezione przedmioty kierowcy pojazdu lub szkole.

13) W trakcie przerw w nauce szkolnej (ferie, wakacje itp.) opiekun pozostaje do dyspozycji dyrektora  i jest  zatrudniony do wykonywania innych prac na terenie szkoły.

3. Kierowca autobusu szkolnego i opiekun powinni przekazywać dyrektorowi lub nauczycielom informacje na temat zdarzeń i sytuacji, które mogą zagrażać uczniom. Kierowca i opiekun powinni natychmiast reagować na sytuację zagrożenia bezpieczeństwa.

 § 40.1.  Do zadań logopedy należy w szczególności:

1.      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2.      prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3.      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2.  Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1.      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2.      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych do danego poziomu kształcenia;

3.      prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4.      koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę;

5.      współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego;

6.      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczej i innych nauczycieli specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

3. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu i szkole należy w szczególności:

1.      prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2.      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3.      udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4.      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5.      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6.      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7.      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8.      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły,

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Rozdział VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 § 41.1.Dzieci do szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie:

1)zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły;

2)na wniosek rodziców – kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.Nabór dzieci na dany rok szkolny prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.

3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat i:

a. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

b. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

  § 42.1.Uczeń ma prawo do:

1)opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę przed uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej;

2)swobody myśli, sumienia i wyznania, do samodzielnego decydowania o swoim światopoglądzie;

3)prywatności oznaczającej, że może dysponować własnymi rzeczami i ma prawo do tajemnicy korespondencji;

4)korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami i ustaleniami;

5)uczestniczenia w zabawach i życiu kulturalnym, pracach szkolnych organizacji młodzieżowych i kółek zainteresowań oraz uczestniczenia w pracach organizacji działających poza szkołą za zgodą i wiedzą wychowawcy i dyrektora szkoły;

6)odpoczynku:

a)  w czasie przerw międzylekcyjnych,

b) w czasie przerw świątecznych i wakacji, które są wolne od prac domowych, i czasu wolnego.

7)nietykalności osobistej i wolności osobistej;

8)równego traktowania wobec prawa;

9)ochrony życia prywatnego;

10)wyrażania swoich poglądów oraz poszanowania poglądów innych ludzi;

11)bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

12)ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;

13)ochrony przed bezprawnymi zamachami na jego honor i reputację;

14)swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących;

15)swobodnej wypowiedzi (poszukiwanie, otrzymywanie i przekazywanie informacji oraz idei wszelkiego rodzaju);

16)dostępu do informacji z różnych źródeł;

17)swobodnego zrzeszania się;

18)ochrony zdrowia;

19)ochrony przed wszelkimi innymi formami wyzysku naruszającego jego dobro;

20)zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  i stawianymi wymaganiami;

21)jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

22)organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania  i zaspokajania własnych zainteresowań;

23)redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

24)organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania  i zaspokajania własnych zainteresowań;

25)wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

26)dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;

27)korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

28)specjalnych form pracy dydaktycznej;

29)pobierania nauki w szkole, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami

w przypadku uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie;

30)zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych w przypadku uczniów niepełnosprawnych;

31)indywidualnych programów nauczania oraz indywidualnego toku nauki w przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych;

32)opieki przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

33)zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających ich zainteresowania  i uzdolnienia;

34)podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;

35)spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora szkoły, w obwodzie, której uczeń mieszka);

36)zapewnienia mu bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu  w sytuacji gdy odległość z domu do szkoły jest większa niż  3 kilometry  w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej lub  4 kilometry  w przypadku klas V-VIII

37)bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka albo zwrot kosztów przejazdu ucznia

i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

38) dostosowania form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w przypadku trudności adaptacyjnych i komunikacyjnych związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 39)oczekiwać ze strony szkoły pomocy w postaci m.in.: działań mediacyjnych  i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

40)bycia poinformowanym przez dyrektora szkoły o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach;

41)udziału  zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” od klasy piątej szkoły podstawowej;

42)bycia zapoznanym z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  i zachowania;

43)jawnej oceny dla niego i jego rodziców (prawnych opiekunów);

44)tego, aby w ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki  i muzyki

w szczególności brano pod uwagę wysiłek wkładany przez niego wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;

45)aby być zwolnionym z wykonywania określonych ćwiczeń lub zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych ćwiczeniach, zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w opinii;

46)poinformowania go przez nauczycieli i wychowawcę klasy na 7 dni przed rocznym, klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i zachowania;

47)tego, aby szkoła stworzyła mu w miarę możliwości szansę uzupełnienia braków w przypadku stwierdzenia w wyniku klasyfikacji śródrocznej, że poziom jego osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej;

48)obecności rodziców (prawnych opiekunów) w charakterze obserwatorów  w trakcie zdawania egzaminu klasyfikacyjnego;

49)powtarzania klasy w przypadku braku promocji;

50)tego, aby rada pedagogiczna, biorąc pod uwagę jego możliwości edukacyjne rozważyła możliwość raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promowania do klasy programowo wyższej, w przypadku, jeżeli nie zdał on egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane  w klasie programowo wyższej;

51)ustalonych w szkole warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zachowania;

52)zgłoszenia w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu dyrektorowi szkoły przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zastrzeżeń, jeżeli uznają że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

53)zgłoszenia w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych dyrektorowi szkoły przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zastrzeżeń, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

54) Uczeń ma prawo do dostosowania warunków i form sprawdzianu ósmoklasisty (egzaminu gimnazjalnego) do jego potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, zgodnie z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

2.Uczeń posiada uprawnienia do:

1)korzystania z pomocy finansowej, stałej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2)reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;

3)korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego  i zawodowego  w ramach pracy pedagoga szkolnego;

4)przedstawienia własnych propozycji dotyczących udoskonalania metod  i form pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły;

5)udziału w pozalekcyjnych formach organizowanych na terenie szkoły np. dyskotekach, rajdach, wycieczkach.

3.Ucznia można zawieszać w uprawnieniach. Osobą, która może zawiesić ucznia jest wychowawca lub dyrektor szkoły.

 

4.Uczeń może się odwołać od zawieszenia uprawnienia w ciągu 7 dni (procedura  zgodna 

z  trybem  odwoławczym  zawartym  w  par. 44 ).

5.Uczeń ma obowiązek:

1)zachowywać się godnie, kulturalnie w szkole i poza nią wobec nauczycieli, pracowników, uczniów oraz innych osób okazując im szacunek poprzez przestrzeganie obowiązujących norm:

a)nie bije i nie prowokuje innych,

b)nie wymusza, nie grozi, nie szantażuje,

c)nie wyklucza nikogo ze swojego grona,

d)nie dotyka nikogo bez jego zgody,

e)nie rusza, nie zabiera i nie niszczy cudzej własności,

f)nie wyśmiewa innych i nie obmawia.

2)dbać o honor szkoły, szanować i wzbogacać jej tradycje, dbać o piękno mowy ojczystej, troszczyć się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd oraz utrzymywanie porządku w klasach

i czystości na terenie szkoły; nie używa brzydkich słów i nie wykonuje brzydkich gestów;

3)podporządkować się zarządzeniom władz oświatowych, dyrekcji szkoły, radzie pedagogicznej 

i wychowawcy klasy;

4)pilnie i systematycznie uczyć się:

a)punktualnie i systematycznie uczęszczać do szkoły,

b)usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach,

c)aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,

d)systematycznie przygotować się do lekcji,

e)przynosić podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,

f)rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności.

5)przestrzegać zasad współżycia społecznego:

a)przeciwstawia się przejawom brutalności, wulgarności oraz dewastacji urządzeń szkolnych i mienia społecznego,

b)naprawiać wyrządzone przez siebie szkody materialne,

c)szanować przekonania i poglądy innych,

d)brać udział w pracach samorządu uczniowskiego, przyczyniać się do realizacji jego zadań, wywiązywać się z przyjętych prac społecznych i funkcji,

e)przestrzegać regulaminów normujących życie szkoły.

6)dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i kolegów:

a)nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających,

b)zawiadomić dyrekcję szkoły lub nauczycieli o zauważonych sytuacjach grożących niebezpieczeństwem,

c)nie stosować przemocy wobec innych, ulegać uzależnieniom, demoralizacji    i patologii społecznej.

7) dbać o własny wygląd zewnętrzny i higienę osobistą a w szczególności:

a)nosić skromny, odpowiedni dla ucznia strój tj. zakryty brzuch i ramiona,

b)płaskie, nie zagrażające bezpieczeństwu obuwie,

c)włosy w kolorze naturalnym,

d)nie nosić biżuterii, która może być niebezpieczna tj. spowodować zranienie,

e)nie nakładać makijażu na twarz, mieć zawsze czyste, niemalowane i krótko obcięte paznokcie,

f)przychodzić w stroju galowym w wyznaczone dni (biała bluzka, czarna spódnica bądź spodnie).

 8) wyłączenia telefonu komórkowego na terenie szkoły, korzystanie za zgodą nauczyciela, jest dozwolone podczas przerw na boisku szkolnym.

9) przestrzegać zakazu nie przynoszenia do szkoły sprzętu elektronicznego;

10) opuszczania budynku szkoły w czasie wszystkich przerw w okresie wrzesień – październik, kwiecień – czerwiec, a w pozostałym okresie w czasie trwania dużej przerwy;

 11) prowadzić zeszyt usprawiedliwień i uzupełniać go w terminie siedmiu dni od dnia nieobecności ucznia w szkole;

12) zwolnienia ucznia z zajęć obowiązkowych, dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, świetlicowych, bibliotecznych i innych dokonuje nauczyciel prowadzący na podstawie pisemnej, telefonicznej lub ustnej informacji rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.

13) Uczeń oddziałów gimnazjalnych ma obowiązek przystąpić do realizacji projektu edukacyjnego, którego tytuł jest odnotowywany na świadectwie ukończenia szkoły.

14) Nieobecności uczniów oddziałów gimnazjalnych są usprawiedliwiane przez rodziców poprzez dziennik elektroniczny, bądź pisemnie, najpóźniej w ciągu 14 dni.

 

 § 43.1.Uczeń klas I- VIII może być wyróżniony lub nagrodzony za bardzo dobre wyniki w nauce

 i zachowaniu.

2.Za osiągnięcia wymienione w pkt. 1 uczeń może być wyróżniony  i   nagrodzony:

1)pochwałą wychowawcy klasy wobec klasy;

2)pochwałą dyrektora szkoły na apel szkolnym;

3)umieszczeniem nazwiska ucznia w :Księdze Prymusów”;

4)otrzymaniem dyplomu;

5)otrzymaniem nagrody rzeczowej – nagroda książkowa od 4,5 średnia ocen;

6)odznaką „Uczeń Kopernika”.

3. Regulamin zdobycia odznaki „Uczeń Kopernika” przez absolwenta szkoły:

1)uczeń klasy ósmej, aby zdobyć odznakę „Uczeń Kopernika” musi spełniać następujące kryteria:

a) wzorowe zachowanie na koniec roku szkolnego (w klasach IV-VIII),

b) bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen z przedmiotów 5,0   w klasyfikacji końcoworocznej (w klasach IV-VIII) oraz dwa z niżej wymienionych wymogów:

-zająć od 1 do 3 miejsca w szkolnym konkursie wiedzy o Mikołaju Koperniku i astronomii,

-osiągnąć sukcesy na szczeblu powiatu, rejonu w konkursach, zawodach.

 

4.Za nieprzestrzeganie obowiązków uczniowskich uczeń klas I- VIII może być ukarany:

1)upomnieniem wychowawcy klasy wobec klasy;

2)za łamanie zakazu dotyczącego telefonów i sprzętu elektronicznego, przedmiot zostanie odebrany uczniowi i umieszczony w depozycie w gabinecie dyrektora szkoły, do czasu osobistego odbioru przez rodziców oraz uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią cząstkową z zachowania;

3) w przypadku uniemożliwienia przez ucznia realizacji zajęć lekcyjnych, nauczyciel może nakazać rodzicom (prawnym opiekunom) odebranie dziecka ze szkoły w celu umożliwienia prowadzenia zajęć, z jednoczesnym wpisaniem oceny nagannej do dziennika lekcyjnego.

4) w sytuacji podejrzeń nauczyciela o to, że uczeń posiada niebezpieczne narzędzia, środki pirotechniczne lub inne materiały mogące być zagrożeniem dla uczniów lub innych osób, nauczyciel wzywa policję i przekazuje informacje do prawnych opiekunów.

4) za nie wykonanie kary lub rażące wykroczenia uczeń informuje rodziców telefonicznie

w obecności nauczyciela lub wychowawcy klasy i otrzymuje ocenę naganną;

5) upomnienie dyrektora szkoły w formie ustnej;

6) naganą dyrektora szkoły na apelu szkolnym.

5.Za ciężkie lub notoryczne nieprzestrzeganie Statutu Szkoły rada pedagogiczna może podjąć uchwałę zobowiązującą dyrektora szkoły do złożenia wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

6.Uczeń lub jego rodzice ma prawo odwołać się od decyzji o wymierzeniu kary do instytucji wyższej w obrębie szkoły od tej, która karę nałożyła.

7.Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrody lub przyczynie zastosowanej wobec niego kary.

8.Nie mogą być stosowanie kary naruszające nietykalność i godność ucznia.

 

12.   Kary i nagrody dla uczniów oddziałów gimnazjalnych.

1 )Nagrody:

a) Pochwała dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów.

b) Otrzymanie dyplomu lub innego wyróżnienia za reprezentowanie szkoły.

c) Otrzymanie nagrody książkowej lub listu pochwalnego.

d) Nagrody dla trzech uczniów, którzy osiągnęli najwyższy łączny wynik z egzaminu gimnazjalnego

e)  Medal „Złoty absolwent” otrzymuje nie więcej niż 10 absolwentów, którzy w klasach pierwszej i drugiej osiągnęli średnią ocen przynajmniej 4,75 i bardzo dobrą ocenę zachowania, a w klasie trzeciej średnią ocen powyżej 5,0 i przynajmniej dobrą ocenę zachowania. (dotyczy klas gimnazjalnych)

f) Wyróżnienie – Złoty Wawrzyn dla najlepszego sportowca otrzymuje jeden uczeń i uczennica, którzy w klasie trzeciej otrzymali przynajmniej dobrą ocenę zachowania i wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu, województwa lub kraju. (dotyczy klas gimnazjalnych)

2)  Dopuszcza się łączne stosowanie różnych rodzajów nagród.

3)  Nagrody finansowane są ze środków własnych szkoły oraz przez Radę Rodziców

4) Uczniom przyznaje się świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

5) Rodzice uczniów, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły, średnią ocen powyżej 4,75, otrzymują list gratulacyjny.

2. 1)   K a r y:

a) Telefon ucznia do rodzica informujący o przewinieniu.

b) Nagana wychowawcy wobec klasy.

c) Nagana udzielona przez dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów równoznaczna z zawieszeniem ucznia w przywilejach.

d) Przeniesienie ucznia do klasy równorzędnej,

2) Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

a. W przypadku zastosowania wobec ucznia wszystkich rodzajów kar wymienionych w ust. 2, jeżeli nadal zaniedbuje obowiązki szkolne, łamie postanowienia statutu i regulaminów wewnętrznych, rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia takiego ucznia z listy uczniów, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 § 44. 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

Przypadki, w których dyrektor może wystąpić z takim wnioskiem, są następujące:

1.      uczeń jest członkiem grupy przestępczej;

2.      uczeń jest dealerem narkotyków, stosuje używki;

3.      uczeń nagminnie łamie szkolne prawo zawarte w statucie szkoły;

4.      nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia i współżycia społecznego;

5.      wchodzi w konflikt z prawem;

6.      świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;

7.      dokonuje kradzieży;

8.      demoralizuje innych uczniów;

9.      umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;

10.   jest agresywny- dokonuje pobić i włamań;

11.   używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;

2. Dyrektor występując z wnioskiem o przeniesienie, kieruje się dobrem dziecka.

3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły.  

4. W przypadku ucznia, który w danym roku kalendarzowym kończy 18 lat i nie rokuje ukończenia szkoły, a w związku z punktem 4, dyrektor może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów.

5. Uczeń i jego rodzice – opiekunowie mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu trzech dni. Odwołanie wymaga formy pisemnej.

    a   Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary do chwili jego rozstrzygnięcia.

   b  Dla zbadania zasadności odwołania dyrektor powołuje komisję w składzie:

1)      dyrektor szkoły

2)      pedagog

3)      2 członków - nauczycieli

4)      lider samorządu uczniowskiego

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyczynie zastosowania wobec niego kary lub o przyznanej mu nagrodzie.


Rozdział VII

MONITORING

 

 § 45.1. Szkoła posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.

2. Celem monitoringu jest:

1) zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;

2) ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób;

3) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;

4)ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu;

5) ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych;

6)wspomaganie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;

7)rozwijanie świadomości społecznej i umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

 

Rozdział VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 46. 1. Ocenianiu podlegają:

1)osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)zachowanie ucznia

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 52 ust.6 i 8.

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

b. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia;

c. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

d. nie posiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a-c który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

e. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

§ 47. 1. Nauczyciele do końca września każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

3. Wychowawca klasy do końca września każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

3). trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z zachowania

4. Wymagania edukacyjne formułowane są podmiotowo z uwzględnieniem wszelkich rodzajów aktywności ucznia.

1) Wymagania te będą przekazywane przez nauczycieli w formie ustnej lub pisemnej.

2) Wymagania edukacyjne opracowane przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia dydaktyczne, przedstawiane są na pierwszych zajęciach oraz rodzicom na zebraniach.

5. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne

b) końcowe.

7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

8. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom do domu,

10. Uczeń będzie informowany o ocenach cząstkowych na bieżąco. Z prac pisemnych w ciągu 14 dni. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne będą podawane 7 dni przed plenarnym zebraniem rady pedagogicznej.

11. O zagrażającej ocenie niedostatecznej informuje się ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego) w sposób pisemny, (w oddziałach gimnazjalnych poprzez dziennik elektroniczny).

12. Informowanie rodziców o ocenianiu odbywać się będzie:

a. w klasach I – III (wychowawca) w formie ustnej (na zebraniach z rodzicami, przez kontakty indywidualne i telefoniczne w miarę potrzeb), w formie pisemnej (ocena w dzienniczku ucznia, ocena opisowa na karcie, ocenione sprawdziany, testy, zapisy w zeszycie, ćwiczeniu, wytwory plastyczne, dyplomy)

b. w klasach IV– VIII i oddziałach gimnazjalnych (wychowawca, nauczyciel zajęć) w formie ustnej (na zebraniach z rodzicami, przez rozmowy telefoniczne i kontakty indywidualne w miarę potrzeb), pisemnej (ocena w dzienniczku ucznia, karta informacyjna, zapisy w zeszytach, ćwiczeniach, ocenione prace kontrolne, sprawdziany, kartkówki, wytwory plastyczne, dyplomy oraz w oddziałach gimnazjalnych poprzez e-dziennik).

13. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych:

począwszy od klasy IV szkoły podstawowej odbywa się w skali stopniowej: 6,5,4,3,2,1.

14. Forma oceniania może być pisemna lub ustna.

15. Oceny roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych dokumentowane są w dziennikach i arkuszach ocen.

16. Oceny bieżące, śródroczne i roczne dokumentowane są w dziennikach lekcyjnych.

17. Ocenę niedostateczną z pracy pisemnej sprawdzającej dany dział programu uczeń ma prawo poprawić przystępując jednorazowo w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny.

18. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i dysfunkcje rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, w tym uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

1. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej

2. opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, w zajęciach komputerowych i informatyki wydane przez lekarzy, zachowują ważność i mogą być podstawą zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć, na czas określony w tych opiniach

19. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

20. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki brany jest pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

21. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń lub uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

22. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

23. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, może zastosować zalecenia wynikające z opinii lub orzeczenia

24. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

25. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.”

26. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

 

§ 48. 1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów odbywa się w styczniu każdego roku szkolnego.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu, według skali określonej w ust. 6 i 8, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. O ocenie śródrocznej decydują oceny cząstkowe.

1. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności powinny być dokonywane systematycznie i w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.

2. Osiągnięcia edukacyjne ucznia sprawdza się w wybranych formach, spośród następujących:

1) wypowiedzi ustne – odpowiedź z materiału z trzech ostatnich lekcji (trzy ostatnie tematy plus praca domowa)

2) praca klasowa - dłuższa forma pisemna trwająca godzinę lekcyjną lub dłużej; za pracę klasową uważa się również wypowiedź pisemną ucznia trwającą mniej niż godzinę lekcyjną, a obejmująca materiał szerszy niż niezapowiedziana kartkówka;

3) sprawdzian – dłuższa forma pisemna obejmująca do 3 jednostek tematycznych

4) kartkówki- krótkie pisemne odpowiedzi uczniów (trwające krócej niż jedną godzinę lekcyjną), dotyczącą trzech ostatnich lekcji lub zadanej pracy domowej;

5) indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje tekstów, pokazy;

6) prace domowe

7) próbne sprawdziany

8) praca na lekcji

9) ćwiczenia, gry zespołowe i sprawnościowe;

10) inne działania uczniów, np. projekty, plakaty, prace plastyczne, wystawy;

11) przeprowadzanie doświadczeń i opracowanie ich wyników;

12) przygotowanie i udział pod kierunkiem nauczyciela, zajęć terenowych oraz innych form ćwiczeń

13) udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

14) badanie wyników;

15) praca w grupach na lekcji;

5. Zasady przeprowadzania pracy klasowej(sprawdzianu)

1) W ciągu tygodnia, w danej klasie, mogą odbyć się najwyżej trzy zapowiedziane prace klasowe, przy czym nie więcej niż jedna w ciągu dnia, i dwa sprawdziany

2) Pracę klasową i sprawdzian należy zapowiedzieć z podaniem uczniom zakresu materiału i zarejestrować ją w dzienniku lekcyjnym z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Praca klasowa i sprawdzian mogą być poprzedzone lekcją powtórzeniową.

3) Termin pracy klasowej lub sprawdzianu ustalony przez nauczyciela jest ostateczny (z wyjątkiem przypadków losowych dotyczących nauczyciela). W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej lub sprawdzianu termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie), natomiast w przypadku braku możliwości przeprowadzenia pracy klasowej lub sprawdzianu z powodu innych przyczyn, np. udział klasy w wycieczce, uroczystości szkolnej, itp. termin przechodzi automatycznie na pierwsze kolejne zajęcia z danego przedmiotu

4) Termin oddania sprawdzianu lub pracy klasowej i kartkówek nie może przekraczać dwóch tygodni z wyłączeniem ferii i dni świątecznych, wolnych. Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeżeli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela w szkole.

5) Prace muszą być omówione przez nauczyciela na zajęciach w celu wskazania uczniom popełnionych błędów. Uzasadnieniem wystawionej oceny z pracy pisemnej są podane uczniom kryteria (punktowane lub opisowe) oraz sposób poprawienia pracy przez nauczyciela (zaznaczone błędy, naniesione uwagi, zrozumiałe dla ucznia podkreślenia i inne znaki).

6) Ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu należy zapisać w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym.

7) W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy ucznia podczas pracy klasowej, sprawdzianu lub kartkówki, kontaktowanie się z innymi osobami, posługiwanie się sprzętem elektronicznym , uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

8) Nauczyciel jest zobowiązany umożliwić poprawę oceny niedostatecznej z pracy klasowej , sprawdzianu i może wyrazić zgodę na poprawę innej oceny. Do dziennika lekcyjnego nauczyciel wpisuje każdą uzyskaną ocenę przez ucznia. Poprawa pracy klasowej ,sprawdzianu musi nastąpić w terminie 2 tygodni od jej oddania. Nauczyciel wyznacza termin poprawy jednakowy dla wszystkich uczniów danej klasy, którzy piszą ją po zajęciach lub w czasie danych zajęć. Uczeń ma prawo tylko jeden raz poprawić ocenę z pracy klasowej , sprawdzianu.

9) Wszelkie pisemne formy sprawdzenia wiadomości dotyczą w tym samym czasie całego zespołu klasowego lub grupy ćwiczeniowej .

10) Prace pisemne powinny mieć różne formy .

6. Zasady obowiązujące podczas odpowiedzi ustnych:

1) Atmosfera odpowiedzi ustnych powinna sprzyjać możliwościom pełnego wykazania się przez ucznia zdobytymi umiejętnościami i opanowaną wiedzą,

2) Wystawiona ocena jest krótko uzasadniona przez nauczyciela,

3) Nauczyciel powinien oceniać przynajmniej raz w ciągu półrocza wypowiedź ustną ucznia.

5. Jeżeli zajęcia realizowane są 1 godzinę /tygodniowo, wówczas ocena półroczna jest wystawiana z co najmniej 4 ocen cząstkowych , jeżeli więcej niż 1 godzinę /tygodniowo z co najmniej 5 ocen cząstkowych

6. Bieżące ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach I-III oraz bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

a. stopień celujący – 6

b. stopień bardzo dobry – 5

c. stopień dobry – 4

d. stopień dostateczny – 3

e. stopień dopuszczający – 2

f. stopień niedostateczny – 1

7. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

i zachowania są ocenami opisowymi.

8. Bieżące oceny zachowania w klasach I-III oraz bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali:

a. wzorowe,

b. bardzo dobre,

c. dobre,

d. poprawne,

e. nieodpowiednie,

f. naganne.

z zastrzeżenie ust. 9

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

11. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania w klasach I-III są ocenami opisowymi.

13. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 52. ust.6 i 8, z zastrzeżeniem ust. 14.

13.1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 6 pkt a-e

13.2. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 6 pkt f

14. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

15. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uwzględnia w szczególności:

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c. dbałość o honor i tradycje szkoły;

d. dbałość o piękno mowy ojczystej;

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g. okazywanie szacunku innym osobom.

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły

17. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej , szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

18. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na 7 dni przed zebraniem plenarnym rady pedagogicznej.

 

§ 49. 1. W klasach I-VIII i oddziałach gimnazjalnych ustala się następujące ramowe wymagania edukacyjne odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:

1.1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności ( 98-100%) określonych podstawą programową w danej klasie, -samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, -biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy;

1.2.ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: -opanował zdecydowaną większość ( 91-97%) zakresu wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową w danej klasie, -sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, -rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, -potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

1.3.ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: -opanował większość ( 71-90%) zakresu wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową w danej klasie, -poprawnie stosuje wiadomości, -rozwiązuje ( wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

1.4.ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:-opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w danej klasie na poziomie podstawowym ( 50-70%), -rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

 

1.5.ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową na poziomie podstawowym (30-49%), co nie wyklucza postępów, -rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela, -potrafi zrozumieć zadanie wyrażone w prosty i jednoznaczny sposób;

1.6. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:-nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową w danej klasie (0-29%), mimo możliwości uzupełnienia braków i poprawy ocen, co uniemożliwia mu

dalsze postępy, -nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

1.7 Nauczyciel przeprowadzający sprawdzian (pracę klasową) wystawia oceny według następującej skali procentowej: 

Do 29% poprawnych odpowiedzi - niedostateczny

Od 30%- 49% poprawnych odpowiedzi - dopuszczający

Od 50%-70% poprawnych odpowiedzi -dostateczny

Od 71%-89% poprawnych odpowiedzi - dobry

Od 90%- 97% poprawnych odpowiedzi - bardzo dobry

Od 98%- 100% poprawnych odpowiedzi  - celujący

 

2. Bieżące, śródroczne i roczne ocenianie zachowania odbywa się według następujących kryteriów:

2.1. Ocenianie zachowania przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego, równolegle do oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

2.2. Ocena roczna z zachowania uwzględnia zachowanie uczniów w ciągu całego roku szkolnego.

2..3.W szkole prowadzone są karty obserwacji zachowania ucznia, które są uwzględniane podczas wystawiania ocen z zachowania.

2.4. Zapis ten jest prowadzony jawnie i systematycznie na karcie obserwacji zachowań ucznia, która znajduje się w dzienniku lekcyjnym, zeszycie kontaktów z rodzicami ucznia i podawany jest do wiadomości rodzicom na zebraniach.

2.5. Ocenę wzorową oraz bardzo dobrą może otrzymać uczeń, jeżeli w półroczu nie złamał prawa szkolnego w sposób rażący, nauczyciele nie zgłaszali uwag do wystawionej oceny

2.6. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy uwzględniając:

1)karty zachowania zawierającej opinie nauczycieli o zachowaniu ucznia,

2) opinię uczniów z danej klasy,

3) samoocenę ucznia.

3.1.  Zachowania pozytywne (karta ocen ucznia z zachowania)

 

Lp.

Rodzaj czynności

Liczba punktów

1.

Dbanie o wystrój klasy i szkoły

5-20

2.

Inne prace na rzesz klasy i szkoły

5

3.

Przygotowanie pomocy na zajęcia

5

4.

Udział w organizacji akademii i uroczystości szkolnych.

15

5.

Reprezentowanie szkoły w uroczystościach środowiskowych.

10

6.

Reprezentowanie szkoły w zawodach:

Szkolnych

Gminnych

Powiatowych

Wojewódzkich

Centralnych

 

5

10

20

50

100

7.

Udział w konkursach;

Szkolnych

Gminnych

Powiatowych

Wojewódzkich

Centralnych

 

10

15

20

50

100

8.

Aktywne pełnienie funkcji w poczcie sztandarowym i SU i innych organizacjach.

 

20

9.

Kultura osobista, przestrzeganie zasad dobrego wychowania w szkole.

 

20

10.

Pochwała wychowawcy klasy

20

11.

Pochwała dyrektora szkoły

50

12.

100% frekwencja

20

13.

Aktywne pełnienie funkcji w klasie oraz realizacja zobowiązań.

 

20

14.

Widoczna poprawa w zachowaniu

10

15.

Systematyczna praca w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych.

20

16.

Pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych i udział w nich.

15

 

Zachowania wyróżnione pogrubioną kursywą oceniane są raz na półrocze, pozostałe każdorazowo.

3.2. Zachowania negatywne (karta ocen ucznia)     

 

Lp

Rodzaj czynności

Liczba punktów

1

Przeszkadzanie  na  lekcji

5-15

2

Niewykonywanie  poleceń

5-15

3

Brak dzienniczka

2

4

Brak zeszytu ,podręcznika

2

5

Używanie telefonu w czasie lekcji

10

6

Spóźnienie nieusprawiedliwione.

2

7

Ekstrawagancki wygląd.

10

8

Samowolne wyjście poza teren szkoły .

15

9

Bójka między uczniami.

30

10

Wyłudzanie pieniędzy i innych rzeczy.

20

11

Zaśmiecanie otoczenia.

5

12

Fałszowanie usprawiedliwień, dopisywanie ocen.

50

13

Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu.

20

14

Wagary

20

15

Stosowanie używek i środków odurzających.

50

16

Niszczenie dokumentacji szkolnych( zeszyty, sprawdziany)

10

17

Nagana wychowawcy klasy

20

18

Lekcje nieusprawiedliwione:

1 godz.

1 dzień

 

2

10

19

Aroganckie zachowanie

20

20

Ubliżanie, znęcanie się ,fotografowanie i nagrywanie  bez zgody danej osoby.

 

30

21

Kłamstwo , oszustwo.

15

22

Wulgarne słownictwo i gesty.

15

23

Ucieczka z lekcji.

20

24

Posiadanie i używanie niebezpiecznych narzędzi.

50

25

Niszczenie sprzętu szkolnego, książek oraz rzeczy innych osób (pokrycie kosztów)

 

20

26

Kradzież

50

27

Odmowa udziału w konkursie i zawodach sportowych po uprzednim wyrażeniu zgody na udział przez ucznia

20

28

Nagana dyrektora szkoły.

50

29

Brak stroju galowego

5

3.3. Wychowawca klasy na bieżąco informują rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o ilości punktów pozytywnych i negatywnych.

3.4. Wielokrotne otrzymanie przez ucznia negatywnych punktów za niewykonywanie poleceń, brak podręcznika, zeszytu itp., może skutkować naganą wychowawcy klasy i rozmową z rodzicami ucznia. 

 

§ 50. 1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć edukacyjno-wychowawczych

2.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję która:

1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3 .Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.W skład komisji wchodzą:

1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a. dyrektor szkoły albo nauczyciele zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a. dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,

b. wychowawca klasy,

c. nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,

d. pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole

e. psycholog , jeśli jest zatrudniony w szkole

f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g. przedstawiciel rady rodziców.

5.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.1 lit. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, imię i nazwisko ucznia , termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt.1, zadania sprawdzające, ustaloną ocenę;

2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, imię i nazwisko ucznia, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt.1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt.1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

11. W terminie 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacja zostanie wpisana przez nauczycieli i wychowawcę w dzienniczku ucznia.

11a. W oddziałach gimnazjalnych nauczyciele przedmiotu najpóźniej na 7 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej umieszczają w dzienniku elektronicznym informację o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z danego przedmiotu, a wychowawca informuje o przewidywanej ocenie zachowania.

 

§ 51.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczający połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.Na wniosek ucznia złożony przynajmniej na 1 dzień przed zebraniem plenarnym rady pedagogicznej niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt.2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 8.

8.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3 i 4 pkt1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący Komisji;

b. nauczyciele albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.Przewodniczący Komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

13.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust, 4 pkt 2 – skład Komisji; termin egzaminu klasyfikacyjnego; zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

14. 1 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.

16.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zast. ust.17

17.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

18.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,

19.Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy prze ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału

20. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i za zgodą rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania w programie nauczania dwóch klas

21. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej , jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 22.

22. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

23. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

24. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

25.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

26. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 20 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

§ 52. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych, egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji;

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: nazwę zajęć z których przeprowadzony jest egzamin, skład komisji; termin egzaminu poprawkowego; imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę.

6.1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Podstawę do przeprowadzenia egzaminu stanowi pisemna prośba ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszona do dyrektora szkoły na co najmniej jeden dzień roboczy przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.

9. Przewodniczący komisji w szczególności:

1) zatwierdza tematy (zadania),

2) ustala czas trwania egzaminu,

3) odpowiada za dokumentacją egzaminu.

10. Nauczyciel egzaminator:

1) ustala zakres materiału egzaminacyjnego i przekazuje uczniowi do dnia zakończenia zajęć w danym roku szkolnym, uczeń potwierdza odbiór zakresu podpisem

2) proponuje i przygotowuje na piśmie tematy (zadania) na egzamin pisemny i ustny w terminie ustalonym przez przewodniczącego,

3) przedkłada przewodniczącemu komisji tematy (zadania) do zatwierdzania nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu, ustalając stopień trudności tematów (zadań) odwołuje się do ogólnych kryteriów oceniania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. W egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu:

1) rodzic (prawny opiekun)

2) wychowawca klasy.

12. Egzaminator: wystawia z każdej części egzaminu ocenę, proponuje i uzasadnia stopień ogólny z całego egzaminu.

13. Komisja ustala ocenę ogólną z całości egzaminu:

1) podwyższa stopień w przypadku pozytywnego wyniku z egzaminu,

2) pozostawia stopień wystawiony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku z egzaminu.

3) W razie rozbieżności opinii członków komisji przewodniczący zarządza głosowanie:

1. decyduje zwykła większość głosów,

2. członek komisji nie ma prawa wstrzymać się od głosu.

14. Uczeń, aby otrzymać pozytywny wynik z egzaminu musi uzyskać przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi z egzaminu.

15. Czas trwania egzaminu pisemnego ustala przewodniczący porozumieniu z egzaminatorem w przedziale od 30 do 45 minut, licząc od momentu otrzymania zestawu przez zdającego.

16. Czas trwania egzaminu ustnego wynosi do 20 minut licząc od momentu otrzymania zestawu przez zdającego.

17. W czasie egzaminu zdający jest zobowiązany do samodzielnej pracy.

18. Egzamin w czasie, którego zdający korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca jego prawidłowy przebieg zostaje przerwany. Decyzją w tej sprawie podejmuje przewodniczący po konsultacji z pozostałymi członkami komisji. W przypadku odmienności zdań przewodniczący zarządza głosowanie. Wynik głosowania jest ostateczny. Przerwanie egzaminu jest równoznaczne z utrzymaniem oceny wystawionej przez nauczyciela oceny niedostatecznej.

19. Odstąpienie zdającego od którejkolwiek części egzaminu oznacza jego przerwanie i jest równoznaczne z utrzymaniem oceny wystawionej przez nauczyciela oceny niedostatecznej.

20.Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do przebiegu egzaminu niezgodnego z zapisami w niniejszym dokumencie w terminie 3 dni od daty egzaminu.

21. Dyrektor po rozpatrzeniu zgłoszonego zastrzeżenia w terminie 3 dni, podejmuje decyzję o:

1) odrzuceniu wniosku, jeśli nie stwierdzi uchybień w przebiegu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego,

2) ponownym przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego dla danego ucznia, jeśli zostaną stwierdzone uchybienia w przebiegu prowadzaniu egzaminu poprawkowego.

22. W sytuacji gdy uczeń otrzyma jedną ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego rodzic może zwrócić się na piśmie do rady pedagogicznej o możliwość promocji warunkowej.

23.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę , z zast. ust.24

24. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem ze te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

25. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

2) w przypadku szkoły podstawowej - przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty, a uczeń oddziału gimnazjalnego – przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty. Uczeń oddziałów gimnazjalnych, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę gimnazjum lub pozostaje w klasie ósmej.

 

26. 1.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.25 pkt.1 uzyska z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią, z religii lub etyki średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

Rozdział X

Oddział przedszkolny

 

§53.1 Zadania oddziału przedszkolnego

1.      Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2.      Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3.      Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4.      Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5.      Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6.      Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7.      Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.;

8.      Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9.      Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10.   Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11.   Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12.   Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13.   Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14.   Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15.   Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16.   Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej .

17.   Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

§54.1. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

3.Oddział przedszkolny posiada i systematycznie wzbogaca bazę dydaktyczną, służącą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

4. Dzienny czas pracy, realizowany zgodnie z ramowym rozkładem zajęć wynosi co najmniej 5 godzin, godzina zajęć  trwa  60  minut.

5. Terminy przerw w pracy w oddziale przedszkolnym określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

6. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

7. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą. Jest     odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Nauczyciel uwzględniając treści programowe z wybranego programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez dyrektora szkoły, planuje pracę wychowawczą i dydaktyczną z dziećmi w wieku 3,4, 5, 6 lat, stosuje różne formy organizacyjne procesu edukacyjnego oraz różne metody pracy z dziećmi uwzględniając wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole oraz zalecane warunki i sposoby realizacji. Nauczyciel prowadzi  obserwacje pedagogiczne - wstępną do końca września oraz końcową do połowy kwietnia zakończoną opracowaniem Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I –dotyczy dzieci 5, 6-letnich.

8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat

9. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3,4,5 i 6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Bartniczka, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

10. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

11. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dziecko uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

 12. W  oddziale  mogą  być  prowadzone  za zgodą rodziców  zajęcia  dodatkowe. Zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, religia i inne zajęcia dodatkowe powinny być organizowane przed lub po obowiązkowych zajęciach wynikających z realizacji podstawy programowej.

13. Rodzice współdziałają z nauczycielem w sprawach wychowania i  kształcenia. W  tym   celu  organizuje  się  przynajmniej  3  razy  w  roku  spotkania (zebrania)  z  rodzicami oraz zajęcia otwarte. 

14. Rodzice mają prawo w szczególności do:

1) znajomości zadań wynikających  z programu  wychowania  przedszkolnego  realizowanego w  oddziale ;

2) uzyskania rzetelnych informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3) wyrażania  i  przekazywania  organowi  sprawującemu  nadzór  opinii   i  uwag  na temat  pracy  przedszkola;

4) znajomości proponowanych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dziecku.

15. Uczęszczanie  dzieci na zajęcia:

1) dziecko do oddziału przyprowadzają i odbierają rodzice (opiekunowie)  lub  upoważniona  przez  nich  pisemnie osoba;

2) osobą upoważnioną od do odbioru dziecka z przedszkola jest osoba pełnoletnia, w szczególnych sytuacjach nauczyciel może wyrazić zgodę, aby upoważnioną była  osoba , która ukończyła 13lat;

3) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka z przedszkola powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela;

4) rodzice, prawni opiekunowie lub osoby upoważnione odpowiadają za  bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczyciela oraz od chwili odebrania z klasy i powiadomienia o tym fakcie nauczyciela;                                                                                

5) dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedszkola zgodnie z obowiązującym planem zajęć danym roku szkolnym

6) osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;                                                                                                           

7)  o wypadku każdej odmowy wydania dziecka  przez nauczyciela , należy poinformować dyrektora szkoły lub wicedyrektora , który podejmie czynności nawiązania kontaktu z rodzicami /prawnymi opiekunami;                                                                       

 8) rodzice /prawni opiekunowie przekazują aktualny telefon  kontaktowy;

9)życzenie jednego z rodziców dotyczące nieodbierania dziecka z przedszkola przez drugiego z rodziców musi wynikać z orzeczenia sądowego;

10) dzieci mogą korzystać z dowozu i rozwozu autobusem szkolnym ; dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym z przystanku końcowego,  odbiera nauczyciel, który rozpoczyna  w danym dniu zajęcia ; dzieci wracające autobusem szkolnym z oddziału ,odbiera osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w autobusie;

11)nauczyciele zatrudnieni w oddziale przedszkolnym nie sprawują opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do     oddziału przedszkolnego  pozostawionych przez rodziców w sali zajęć lub na placu zabaw, celem dokonania czynności nie związanych z przyprowadzaniem lub odebraniem dziecka z przedszkola. ( np.  indywidualne rozmowy pomiędzy rodzicami);

11) pięciokrotne spóźnienie rodziców, opiekunów prawnych, osób upoważnionych po odbiór dziecka są zgłaszane do dyrektora;

12) na zajęcia przyjmuje się dzieci zdrowe;

13)w przypadku zaobserwowania u dziecka lub zgłoszenie przez samo dziecko niepokojących objawów chorobowych , nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców dziecka o jego chorobie;

14)rodzice/ prawni opiekunowie/ dziecka,  u którego utrzymują się objawy chorobowe, a w szczególności : kaszel, katar, wymioty, biegunka, zobowiązani są do zabrania dziecka do domu i przyprowadzenia po ustąpieniu objawów.

15. Dzieci w przedszkolu mają zapewnione warunki bezpieczeństwa, w tym prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1) pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego:

a) w czasie pobytu w przedszkolu dzieci są pod stałą opieką nauczycieli;

b) teren przedszkola jest właściwie ogrodzony, szlaki komunikacyjne posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające bezpośrednie wyjście na jezdnię;

c) stoliki, krzesła i inny sprzęt przedszkolny jest dostosowany do wzrostu dzieci;

d) w przedszkolu systematycznie i na bieżąco są usuwane zabawki, pomoce i sprzęt

zagrażający zdrowiu i życiu;

2) poszanowania godności - bez względu na warunki rodzinne, zdrowotne;

3) akceptacji takim, jakie jest;

4) przyjaznego wychowawcy nastawionego na pomoc i współdziałanie;

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

6) odkrywania świata - badania i eksperymentowania;

7) swobodnej, nieskrępowanej, twórczej ekspresji;

8) wypowiadania swojej opinii i racji;

9) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;

10) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);                                                                                                                     11)różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia; 12)spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

12)wypoczynku, jeśli jest zmęczone.

16.  Dzieci mają obowiązek przestrzegać ustalonych wspólnie w swojej grupie reguł i norm współżycia.

17.Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina dzieciom zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na powietrzu w zależności od miejsca pobytu.

18. W czasie wyjazdów na festyny i imprezy ogólnoszkolne opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel  wspomagany przez rodzica/prawnego opiekuna lub upoważniona osoba. W przypadku wyjazdu na apel rozpoczynający rok szkolny opiekę sprawują rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione.

19. Opiekę nad dziećmi w czasie dalszych wycieczek sprawuje wychowawca oraz dodatkowo jeden nauczyciel szkoły wspomagani przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka.

20. Podczas spacerów oraz pobytu na placu zabaw opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.

21. Podczas pobytu dzieci na placu przedszkolnym  -zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym dla dzieci, wyposażonym w sprzęt dostosowany do wieku i posiadający certyfikaty.

22. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw musi być zamknięta bramka wejściowa.

23. Nauczyciel zwraca szczególna uwagę na dzieci korzystające z huśtawek –odpowiednia wysokość, należyty sposób trzymania uchwytów. Podczas korzystania z huśtawek uchylnych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe siedzenie, prawidłowy uchwyt oraz sposób odbijania.

24. W czasie pobytu na placu zabaw dziecko ma prawo do skorzystanie z toalety na terenie szkoły  udając się tam i z powrotem tylko pod opieką nauczyciela.

25. Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

 1)opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel od momentu przekazania przez rodzica do odbioru przez niego lub uprawnioną do tego osobę;

2)nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez  rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione do odbioru na terenie szkoły, przedszkola, placu zabaw- w sytuacji, kiedy nie został odnotowany przez nauczyciela fakt, że dziecko zostało przyprowadzone do przedszkola;

3)w sytuacji, kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dzieci z placu bądź z sali zajęć pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponoszą osoby odbierające (samodzielne bieganie dzieci po schodach, samodzielne korzystanie  z toalet, wielokrotne powracanie do sali zajęć po wykonane prace plastyczne bądź  po pozostawioną zabawkę).

 

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 55.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami.

 

§ 56.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie  z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

§ 57.Rada pedagogiczna dokonuje zmian w Statucie poprzez uchwalenie aneksu lub jednolitego tekstu.

 

Jednolity tekst Statutu Szkoły rada pedagogiczna uchwaliła na zebraniu w dniu 9 stycznia 2018 r. 

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=