Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach
  Rada Pedagogiczna
 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JASTRZĘBIU
 
 
Na podstawie art. 40 ust.1, 3, 4, 5, 6, art. 41, 42 i art.43 ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. oraz Statutu Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.10.2011 r. wprowadza się niniejszy regulamin.
 
I
Organizacja pracy Rady Pedagogicznej
 
§ 1
 
1.     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu szkoły w zakresie kształcenia, wychowania, opieki i organizacji szkoły.
2.     W skład Rady Pedagogicznej, zwanej dalej Radą, wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole jako jej członkowie.
3.     Organami Rady są:
1)    dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady, zwany Przewodniczącym,
2)    komisje Rady – o ile zostaną utworzone.
 
§ 2
 
1.     Przewodniczący kieruje pracą Rady.
2.     Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania na posiedzeniach i za pomocą swoich organów oraz komisji i zespołów problemowo – zadaniowych.
3.     Komisje i zespoły mają charakter opiniująco – doradczy.
4.     Pracą komisji i zespołów zadaniowych oraz problemowych kierują ich przewodniczący.
5.     Przewodniczących komisji i zespołów powołuje dyrektor szkoły lub członkowie Rady.
6.     Komisja, zespół składa na posiedzeniu Rady sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułując opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez Radę.
7.     Zebrania rady pedagogicznej i jej komisji odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
§ 3
 
1.     Rada pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
2.     Zebrania plenarne Rady organizowane są przez dyrektora szkoły:
a)     przed rozpoczęciem roku szkolnego,
b)    w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu pracy dydaktyczno-wychowawczej śródrocznej oraz po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,
c)     w innych przypadkach z inicjatywy przewodniczącego,
d)    w miarę bieżących potrzeb.
§ 4
 
 
1.     Przewodniczący Rady powiadamia członków o zebraniu plenarnym na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. Na 3 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej umieszcza na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim porządek posiedzenia.
2.       Członkowie Rady potwierdzają przyjęcie informacji poprzez złożenie podpisu na tejże informacji. W przypadku braku potwierdzenia informacji w terminie 3 dni przed planowanym posiedzeniem przewodniczący Rady może powiadomić nauczyciela telefonicznie.
3.       O zebraniu nadzwyczajnym dyrektor powiadamia na 1 dzień przed terminem,
w wyjątkowych sytuacjach w dniu posiedzenia (nagłe wydarzenia wpływające na pracę szkoły).
4.       Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane również na wniosek:
1)    organu prowadzącego,
2)    organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3)    1/3 członków rady pedagogicznej.
5.     Wniosek powinien być złożony na piśmie i zawierać listę spraw wymagających rozpatrzenia przez radę pedagogiczną, proponowany termin obrad oraz podpisy członków.
6.      Osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
7.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego Rady za zgodą lub na wniosek członków Rady.
8.     W posiedzeniach Rady może brać udział, po uprzednim powiadomieniu dyrektora, pracownik organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.
 
II
Kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej
oraz prawa i obowiązki członków Rady Pedagogicznej
 
 
§ 5
 
1.     Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z niniejszym regulaminem.
2.     Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz inne informacje o działalności szkoły.
3.     Przewodniczący może zwolnić z posiedzenia członka Rady tylko w przypadkach szczególnych, losowych.
4.     Członkowie Rady potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu podpisując się na liście obecności.
5.     Przewodniczący zobowiązany jest do:
1)     realizacji uchwał Rady i ich podpisania,
2) oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzanie go do twórczej pracy
   i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
3)    dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli.
5.     Do przewodniczenia obradom rady pedagogicznej może upoważnić wicedyrektora szkoły lub innego nauczyciela.
                                                               § 6
 
1.     Członek Rady ma prawo do wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.
      2. Członek Rady zobowiązany jest do:
1)    uczestniczenia w pracach rady pedagogicznej, jej komisjach, zespołach oraz wewnętrznym szkoleniu,
2)    realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
3)    składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
4)    przestrzegania tajemnicy rady pedagogicznej, w szczególności zaś do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;
5)    przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły,
6)    dokumentowania swojego udziału w zebraniach Rady, komisji, zespołu własnoręcznym podpisem na liście obecności.
 
 
III
Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej
 
§ 7
 
1.     Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:
1)    planowanie i organizowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
2)    okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania, opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,
3)    współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.
2.     Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2)    podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
a)     zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
b)    promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć obowiązkowych,
c)     porozumienie z dyrektorem w sprawie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego,
3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów (nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym),
6)    ustalanie regulaminu swojej działalności,
7)    przygotowanie projektu statutu lub jego zmian.
3.     Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2)    projekt planu finansowego szkoły,
3)    wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli,
4)    propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5)    kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu,
6)    delegowanie przedstawiciela Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
7)    przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,
8)    powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych,
9)    odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
10)          dopuszczenie do użytku w szkole programów nauczania i podręczników,
11)          opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
12)          opiniowanie programu profilaktyki szkoły,
13)          ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
14)          dostosowanie warunków i form egzaminu gimnazjalnego.
 
 
IV
Tryb i sposób podejmowania uchwał i opinii
przez Radę Pedagogiczną
 
§ 8
 
1.     Uchwały są podejmowane poprzez głosowanie.
2.     Uchwała jest prawomocna, jeżeli została przyjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
3.     Głosowanie może być jawne lub niejawne.
4.     Głosowanie w trybie jawnym odbywa się przez podniesienie ręki.
5.     Głosowania tajne dotyczą uchwał odnoszących się do obsady stanowisk kierowniczych w szkole oraz delegowanie przedstawicieli Rady do składu komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły lub w innych sprawach na wniosek członka RP.
6.     W przypadku głosowania niejawnego Rada każdorazowo wybiera 3-osobową komisję skrutacyjną.
7.     Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą ostemplowanych kart.
8.     Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 8 ust. 1 niezgodnych z przepisami prawa.
9.     Uchwała zawiera:
1)    tytuł uchwały (numer uchwały, organ który ją wydał, datę podjęcia i określenie przedmiotu uchwały),
2)    podstawę prawną,
3)    kolejne paragrafy – tekst uchwały, załączniki,
4)    podpis przewodniczącego Rady.
 
§ 9
 
 1. Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo do wyrażenia opinii w trakcie zebrania   
      Rady.
 2. Treść opinii rady pedagogicznej ustalana jest w drodze głosowania większością    
       głosów.
 3. W szczególnych przypadkach rada pedagogiczna ma prawo do powołania spośród   swoich członków komisji do opracowania projektu opinii.
 
§ 10
 
1.     Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
2.     Protokolantami są członkowie RP w kolejności alfabetycznej.
3.     Protokół zawiera w szczególności:
1)    numer, datę i porządek zebrania,
2)    listę nieobecnych członków Rady Pedagogicznej,
3)    stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),
4)    odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
5)    stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
6)    numery podjętych uchwał,
7)    przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
8)    podpis przewodniczącego.
4.     W protokole nie dopuszcza się używania korektora. W przypadku błędnego
zapisu dokonuje się skreślenia, a pomyłkę parafuje.
 
 
V
 Postanowienia końcowe
 
§ 11
 
1.     Podstawowym dokumentem działalności Rady jest księga protokołów. Protokoły Rady Pedagogicznej z ponumerowanymi stronami przechowywane są w sekretariacie szkoły.
2.     Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 7 dni od daty zebrania, wpisując go do księgi protokołów.
3.     Członkowie Rady składający sprawozdania i wnioski są zobowiązani najpóźniej w terminie dwóch dni od daty zebrania dostarczyć treść swoich wystąpień protokolantowi.
4.     Księgę protokołów udostępnia się upoważnionym osobom.
5.     Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.
 
§ 12
 
1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2.     Traci moc dotychczasowy regulamin Rady.
 
                                                                        podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej
Podpisy członków Rady Pedagogicznej:
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
…………………………………………        …………………………………………
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=