Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach
  Projekt edukacyjny
 UWAGA UCZNIOWIE! RUSZA PROJEKT EDUKACYJNY!

Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podpisała 20 sierpnia 2010 r. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania   i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych. Jest to nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn. zmianami).
Nowelizacja rozporządzenia jest konsekwencją wprowadzenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jej wdrożenie powoduje konieczność opracowania m. in. nowych zasad przeprowadzania sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego. Z uwagi na stopniowe wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, nowelizacja rozporządzenia zmienia przede wszystkim zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, który w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2011/2012.
Projekt edukacyjny w gimnazjach
Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie tych klas gimnazjum, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, będą mieli obowiązek realizacji - w trakcie kształcenia w gimnazjum - projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek ten nie będzie dotyczył uczniów klas III gimnazjum, w których stosuje się dotychczasową podstawę programową). Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu będą zamieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Dyrektorzy gimnazjum, w porozumieniu z radą pedagogiczną, zobowiązani są do określenia szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w szkole, dostosowując te zasady do swoich możliwości organizacyjnych. Udział ucznia w realizacji projektu powinien być uwzględniony w wewnątrzszkolnych kryteriach oceniania zachowania. Gimnazja powinny dostosować swoje statuty w tym zakresie do 30 listopada 2010 r.
W roku szkolnym 2010/2011 wychowawcy klas I i II gimnazjum, których uczniowie będą realizować zespołowy projekt edukacyjny, zostali zobowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego w terminie do 30 listopada 2010 r.
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=