Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach
  Szkolna Księga Procedur
 


SZKOLNA KSIĘGA PROCEDUR

 

 

Zarządzenie nr…../……/…...16

Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu

 

 1. Z dniem …………………… roku wprowadzam do praktyki szkolnej Szkolna Księgę Procedur.
 2. Do jej przestrzegania zobowiązuję wszystkich pracowników i uczniów szkoły.
 3. Szkolna Księga Procedur podlega modyfikacji na mocy zarządzeń dyrektora szkoły.

 

Telefony alarmowe:

Policja Komisariat w Górznie   0-56 49 89 247  lub  997  lub 112

Straż pożarna             998

Pogotowie                  999

Spis procedur:

 1. Procedury postępowania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów
 2. Procedury postępowania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 3. Procedury postępowania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk
 4. Procedury postępowania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie  narkotyki lub inne środki zmieniające świadomość (alkohol, papierosy, środki psychotropowe)
 5. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa
 6. Postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły

broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją :

 1. Procedury postępowania wobec przemocy domowej

Inne procedury szkolne

 1. Uczestnictwo w zajęciach nieobowiązkowych.

Nieobecności:

 1.  Zwolnienie ucznia z zajęć
 2. Wagary oraz  nieobecności nieusprawiedliwione w terminie
 3. Zachowanie na korytarzach szkolnych
 4. Procedura postępowania w przypadku potrzeby wypuszczenia ucznia do toalety w czasie zajęć
 5. Kultura osobista
 6. Strój szkolny
 7. Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego

16.  Procedura regulująca kwestię noszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych .

 

1.    Procedury postępowania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów

1.      Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który przyłapie ucznia na paleniu papierosów na terenie szkoły, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego.

2.      Uczeń w obecności wychowawcy lub pedagoga informuje telefonicznie o zdarzeniu swoich rodziców.

3.      Wychowawca klasy lub pedagog odnotowują zdarzenie w dzienniczku elektronicznym w rubryce „uwagi o uczniu” co stanowi podstawę do weryfikacji oceny zachowania.

 

2.  Procedury postępowania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga i dyrektora szkoły.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty uczniów i ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego- jeśli sam nie może przejąć nad nim opieki, pozostawia go pod opieką innego nauczyciela, pedagoga lub dyrektora szkoły, ewentualnie opiekuna autobusu, woźną.
 3. Powiadamia o tym fakcie rodziców ucznia (prawnych opiekunów) i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 4. Dyrektor szkoły, a pod jego nieobecność pedagog lub wychowawca klasy, powiadamia o zdarzeniu posterunek policji w Górznie (tel.).
 5. W przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka lub nie są w stanie tego zrobić, lekarz wraz z dyrektorem szkoły podejmują decyzję o przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia lub przekazaniu go funkcjonariuszom policji. O podjętych działaniach dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów).
 6. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia stanowi wykroczenie w związku z tym dyrektor szkoły jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie policję.


3.  Procedury postępowania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk.

 1. Znajdując taką substancję należy zachować środki ostrożności, zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób trzecich oraz ewentualnym zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
 2. O zaistniałym fakcie należy powiadomić dyrektora szkoły i pedagoga.
 3. Dyrektor szkoły, a w jego nieobecności pedagog, powiadamia o fakcie policję.
 4. Po przyjeździe policji dyrektor (pedagog) przekazuje funkcjonariuszom podejrzaną substancję i informuje o szczegółach zdarzenia.
 5. W przypadku wykrycia sprawcy (posiadacza) wśród uczniów, pedagog odnotowuje zaistniałe zdarzenie.
 6. Pedagog (wychowawca) powiadamia rodziców ucznia o zdarzeniu i podjętych działaniach przez szkołę i przez policję
4.  Procedury postępowania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie  narkotyki lub inne środki zmieniające świadomość (alkohol, papierosy, środki psychotropowe)

 1. O podejrzeniach należy powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga i dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca lub pedagog, w obecności innego nauczyciela (dyrektora) ma prawo żądać przekazania przez ucznia posiadanego środka, pokazania zawartości torby szkolnej oraz kieszeni, a także innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwanym środkiem.
 3. W przypadku, gdy uczeń odmawia współpracy w tym  zakresie, dyrektor szkoły, po wezwaniu rodziców (prawnych opiekunów) ucznia wzywa policję, która dokonuje przeszukania i zabezpiecza ewentualnie znalezioną substancję. Nauczyciel sam nie ma prawa dokonywać przeszukania !
 4. Zaistniałe zdarzenie pedagog odnotowuje w dzienniczku elektronicznym.

 

5.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania ucznia (bójka, agresja słowna) jest zobowiązany do natychmiastowej słownej stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.
  • Rozdzielić skonfliktowanych uczniów
  • Zgłosić fakt wychowawcy (-om) i pedagogowi szkolnemu, a przypadku ich nieobecności w szkole dyrektorowi szkoły
  • Poszkodowanego ucznia otoczyć stosowną opieką (np. wezwać pielęgniarkę opatrzyć - udzielić pierwszej pomocy)
 1. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadzają z uczniem lub uczniami biorącymi udział w zdarzeniu, rozmowę o charakterze ostrzegawczym – ustala przyczynę zdarzenia.
 2. Uczeń- agresor, w obecności wychowawcy lub pedagoga powiadamia telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zajściu.
 3. W szczególnie poważnych sytuacjach, wychowawca lub pedagog wzywa do szkoły rodziców uczniów (zarówno sprawcy, jak i ofiary) w celu ustalenia dalszych kroków wychowawczych.
 4. Z rozmowy z uczniem i rodzicem pedagog sporządza notatkę, która wszyscy podpisują.
 5. Uczeń- agresor otrzymuje od wychowawcy (lub dyrektora szkoły) karę przewidzianą za to wykroczenie w Statucie szkoły.
 6. Pedagog odnotowuje zdarzenie w dzienniku elektronicznym.

 
6.  Postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych,
     innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów

1.      Każdy kto zauważy na terenie szkoły przedmiot przypominający broń, materiał wybuchowy lub inną niebezpieczną substancję bezzwłocznie powiadamia o tym dyrektora szkoły.

2.      Każdy, kto zauważy na terenie szkoły fakt pozostawienia przez osobę obcą pakunku (reklamówki, torby, walizki itp.) obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora szkoły.

3.      Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom i uniemożliwia dostęp osób postronnych do tych przedmiotów.

4.      W tym celu, w uzasadnionych przypadkach zarządza ewakuację szkoły lub jej części.

5.      W każdym przypadku nasuwającym podejrzenia o grożącym uczniom i innym osobom przebywającym na terenie szkoły niebezpieczeństwie, dyrektor szkoły natychmiast powiadamia policję i postępuje jak w punkcie 3 i 4.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIÓW DEMORALIZACJĄ

 

7.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEMOCY DOMOWEJ

 1. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do:

 

  • Powiadomienia pedagoga i dyrektora szkoły
  • Powiadomienia pielęgniarki szkolnej w przypadku, gdy dziecko ma widoczne obrażenia
  • Ewentualnie wszczyna procedurę „Niebieskich Kart”.

 

INNE  PROCEDURY  SZKOLNE

8. Uczestnictwo w zajęciach nieobowiązkowych (kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych i innych formach zajęć pozalekcyjnych)

 

 1. Do udziału w zajęciach wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna.
 2. Zgoda rodzica jest jednocześnie zobowiązaniem do  uczestnictwa dziecka w zajęciach.
 3. Nieobecność ucznia na zajęciach musi być usprawiedliwiona zgodnie z procedurami usprawiedliwiania nieobecności.
 4. Powtarzająca się nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach ma wpływ na ocenę z zachowania


Nieobecności

 
9. Zwolnienie ucznia z zajęć:

 

a/ Ucznia z zajęć lekcyjnych ma prawo zwolnić jedynie rodzic (prawny opiekun)

b/ Zwolnienie następuje po okazaniu przez ucznia pisemnej prośby rodzica (prawnego opiekuna) wychowawcy klasy lub pedagogowi, a w razie ich nieobecności każdemu nauczycielowi przedmiotu, z którego uczeń jest zwalniany

c/ W przypadku wątpliwości co do autentyczności podpisu wychowawca kontaktuje się z rodzicem

d/ Zwolnienie ucznia może również nastąpić po telefonicznej prośbie rodzica (prawnego opiekuna) o ile wychowawca (pedagog) nie mają wątpliwości co do tożsamości osoby, z którą rozmawia

 

10.  W a g a r y   oraz nieobecności nieusprawiedliwione w terminie

 

·         W przypadku, gdy wychowawca lub inny pracownik szkoły posiada informację o wagarowaniu ucznia (ucieczce z lekcji), wychowawca lub nauczyciel natychmiast powiadamia skutecznie o tym fakcie  rodziców ucznia oraz odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym.

·         W przypadku, gdy uczeń nie dostarcza usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym terminie, wychowawca kontaktuje się z rodzicem w celu wyjaśnienia okoliczności nieobecności
 

11.  Zachowanie na korytarzach szkolnych

 • W czasie przerwy śródlekcyjnej uczniowie poruszają się po korytarzach, zwłaszcza klatkach schodowych powoli, bez przepychania
 • Na lekcje informatyki  uczniowie oczekują na korytarzu głównym na parterze i udają się do pracowni wraz z nauczycielem
 • Przed lekcjami w-f uczniowie dyżurni zgłaszają się do nauczyciela w-f po klucz od szatni, i po wejściu do niej oczekują na wezwanie nauczyciela – nie opuszczają jej bez wyraźnego powodu
 • Bez wyraźnego powodu uczniowie nie przebywają w toaletach i nie stoją w pobliżu drzwi wejściowych do nich
 • Uczniowie nie zaśmiecają korytarzy i pomieszczeń szkolnych

 

12.  Procedura postępowania w przypadku potrzeby wypuszczenia ucznia do toalety w czasie
       zajęć

Nauczyciel w czasie prowadzenia zajęć jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich powierzonych mu uczniów.

 1. W czasie trwania zajęć uczeń przebywa zawsze w miejscu prowadzenia zajęć i pod żadnym pozorem nie opuszcza samowolnie tego miejsca.
 2. Nauczyciel nie ma prawa wysyłać ucznia poza miejsce prowadzenia zajęć bez wyraźnej potrzeby, do której zalicza się: wyjście jednego ucznia po dziennik ( lub z dziennikiem) przy podziale klasy na grupy, powiadomienie o grożącym niebezpieczeństwie, nagłej awarii, wypadku losowego związanego ze zdrowiem lub życiem osób uczestniczących w zajęciach lub takich sytuacji wobec innych osób dostrzeżonych przez okno. W tym przypadku uczeń powiadamia sekretariat szkoły, woźnego lub panie sprzątające i wraca do klasy.
 3. W przypadku zasygnalizowania przez ucznia konieczności wyjścia do toalety, nauczyciel zezwala uczniowi na opuszczenie miejsca zajęć odnotowując ten fakt ołówkiem w dzienniku lekcyjnym w rubryce obecności przy nazwisku ucznia.


13.  Kultura osobista

 • Uczeń  witając się i żegnając z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły nigdy nie trzyma rąk w kieszeniach.
 • Chłopcy zawsze wpuszczają dziewczęta jako pierwsze do szkoły, klas i autobusu szkolnego
 • Uczeń szanuje siebie i innych i w żadnej sytuacji nie używa wulgarnych słów ani gestów
 • Na terenie szkoły uczeń nie nosi nakrycia głowy
 • W czasie wydawania posiłków uczniowie stoją w kolejce i nie przepychają się pozwalając uczniowi niosącemu posiłek bezpiecznie zająć miejsce przy stoliku
 • Uczniom klas starszych zabrania się, w stosunku do uczniów klas pierwszych,  zachowań uwłaczających godności osobistej, szykanowania, ośmieszania wydawania poleceń


14.  Strój szkolny

 • Uczeń ma obowiązek ubierać się skromnie i schludnie.
 • Jedynym dozwolonym miejscem noszenia kolczyków są uszy
 • Zabrania się noszenia kolczyków, których długość lub konstrukcja może narazić uczennicę lub inne osoby na skaleczenia
 • Chłopcy nie noszą kolczyków
 • Podczas ważnych uroczystości szkolnych i akademii obowiązuje strój galowy :
  - chłopcy jasna koszula i ciemne spodnie lub garnitur
  - dziewczęta – jasna bluzka i ciemna spódnica lub spodnie
 • W szkole nie zezwala się na wyzywający makijaż
 • Uczniowie noszą wygodne i bezpieczne obuwie.

 

15.  PROCEDURA KONTROLI  REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

1.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum oraz z zapewnieniem regularnego uczęszczania na zajęcia. Ich obowiązkiem jest także powiadomienie gminy o ewentualnych zmianach adresu zamieszkania.

 

 1. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy .Potwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego dyrektor na wniosek pedagoga szkolnego kieruje do rodziców upomnienie z wyznaczeniem terminu wyjaśnienia przyczyn braku realizacji obowiązku szkolnego. W przypadku nie zastosowania się rodziców do wezwania, mimo upływu wyznaczonego terminu, pedagog kieruje stosowne pismo na posterunek policji. W przypadku, gdy interwencja policji nie przyniesie zamierzonych rezultatów, pedagog szkolny kieruje stosowne  pismo  do Komisji Interdyscyplinarnej przy Urzędzie Gminy Bartniczka.

 

16. Procedura regulująca kwestię noszenia do szkoły telefonów komórkowych
      i innych urządzeń elektronicznych.

1. Kwestię noszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych reguluje zarządzenie Dyrektora Szkoły.

2. W przypadku stwierdzenia złamania przez ucznia procedur korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, wychowawca lub inny nauczyciel zabiera telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne , po wyjęciu karty SIM odnosi do sekretariatu. .

3. O zwrot telefonu lub innego urządzenia elektronicznego może wystąpić do pracownika sekretariatu szkolnego jedynie rodzic ucznia (prawny opiekun) i tylko osobiście.

4. Złamanie przez ucznia procedury jest jednoznaczne z łamaniem Statutu szkoły (Prawa i obowiązki ucznia ) i ma wpływ na ocenę zachowania.

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=