Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach
  Statut Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu
 


PUBLICZNE GIMNAZJUM

 

IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JASTRZĘBIU

  
STATUT  

 

                                                            


NAZWA SZKOŁY

 

    § 1

Nazwa szkoły zawiera określenie:

     1)      Typ szkoły: gimnazjum

     2)      Siedzibą szkoły jest miejscowość Jastrzębie, 87- 322 Jastrzębie

     3)      Do obwodu Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu, które obejmuje teren całej gminy
należą miejscowości: Bartniczka, Gołkówko, Grążawy, Gutowo, Igliczyzna, Jastrzębie, Komorowo, Koziary, Łaszewo, Świerczynki, Radoszki, Samin, Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny, Zdroje oraz miejscowości Pólko i Bachor gmina Górzno i ze wsi Szczuka gmina Brodnica nr domów 60-63.

     

   § 2

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu tj.

 

Publiczne Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu

    Na pieczęci używana jest nazwa „Publiczne Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu   87- 322 Jastrzębie

 

          § 3

         Gimnazjum posiada własne imię nadane przez organ prowadzący, na  wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Gimnazjum posiada własny sztandar oraz hymn.

 

INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM

§ 4

Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina w Bartniczce.

     1)  Cykl kształcenia trwa 3 lata.

    2)  Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

  

 

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

 § 5

    1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, a przede wszystkim:

      1)  Wprowadza ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiających dalsze kształcenie.

    2)  Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów poprzez organizację kół zainteresowań, przedmiotowych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych zgodnie z preferencjami ucznia i możliwościami szkoły. Uczestnictwo w tych zajęciach jest dobrowolne. Kryterium uczestnictwa ucznia w tych formach są jego zainteresowania  i predyspozycje badane w oparciu o testy wiedzy i umiejętności oraz chęć rozwijania swoich zainteresowań.

     3)  Wprowadza ucznia w świat kultury i nauki oraz daje możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

     4)   Rozwija umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej m.in. poprzez organizacje wspólnych imprez, wyjazdów, wycieczek, biwaków i zabaw integracyjnych.

 

§ 6

Organizacja kształcenia odbywa się w oparciu o obowiązujący przez 3 lata szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

     1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników uchwala rada pedagogiczna. Za właściwy ich dobór (dostosowany do możliwości szkoły i ucznia, uwarunkowań regionalnych) odpowiada nauczyciel przedmiotu.

      2.   Szkolny zestaw podręczników podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły.

   3. Przez podanie do publicznej wiadomości rozumie się umieszczenie zawartości zestawu na stronie internetowej szkoły, ściennym biuletynie informacyjnym oraz w folderze promocyjnym szkoły, który otrzymują uczniowie odwiedzający szkołę  w trakcie organizowanego Dnia Drzwi Otwartych.

    4. W okresie obowiązywania zestawów nauczyciel lub rada rodziców może wystąpić w szczególnych przypadkach do rady pedagogicznej o dokonanie w nich, z początkiem roku szkolnego, zmiany. Szczególnymi ku temu przesłankami mogą być:

- dewaluacja treści zawartych w podręczniku

- zmiana w podstawie programowej, której wprowadzanie jest utrudnione przy tym zestawie.

 

§ 7

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej organizując w ramach zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają takie życzenie.

 

§ 8  

Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez pracę wychowawcy klasowego i pedagoga szkolnego oraz pomoc rodzicom w kontaktach  z poradnią pedagogiczno-psychologiczną

     •  Rodzice ucznia, u którego stwierdzono deficyty otrzymują od pedagoga lub wychowawcy propozycję skierowania do poradni.

     1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:

    1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego.

    2) Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

    a)  zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania

    - zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych

    - zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

    - zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 

    1a. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne (nauka religii, zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury, wiedza o życiu seksualnym człowieka).

  1b. Zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę  i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

       2. Szkoła może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne.

       3. Zajęcia mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

4. Szkoła umożliwia kontynuowanie nauki uczniom niepełnosprawnym poprzez organizację nauczania indywidualnego.

5. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

6. Szkoła wspiera uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez:

1)      przyznawanie stypendiów socjalnych

2)      organizację dożywiania

3)      dopłaty lub sfinansowanie w całości kosztów wycieczek i wyjazdów

4)      zwalnianie z opłat na ubezpieczenie oraz składek na radę rodziców

6. Poprzez organizację kół zainteresowań, przedmiotowych i rekreacyjno- sportowych szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów.

 

§ 9

Uczeń może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców. Zorganizowana nauka w domu lub kształcenie dziecka w innej formie wybranej przez rodzica (opiekuna prawnego) musi gwarantować dziecku uzyskanie wiedzy i umiejętności koniecznych dla uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.

 

§ 10

Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, a w przypadku klasy programowo najwyższej – kończy tę szkołę, jeżeli otrzymał ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania stopnie wyższe od stopnia niedostatecznego, a w przypadku klasy programowo najwyższej przystąpi ponadto do egzaminu gimnazjalnego.
1. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o warunkowym promowaniu ucznia, o ile ten uczeń nie zda egzaminu poprawkowego. Promocja może mieć w tym trybie miejsce raz w ciągu cyklu kształcenia i tylko w szczególnym przypadku(zdarzenie losowe, którego skutek miał bezpośredni wpływ na ocenę ucznia oraz w przypadku, jeśli uczeń z innych przedmiotów nauczania uzyskuje oceny na miarę swoich możliwości, a nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał końcowa ocenę niedostateczną uzna, że uczeń przy jego pomocy jest w stanie wyrównać braki w ciągu pierwszego semestru nauczania.
2. Uczeń może otrzymać promocję (ukończyć szkołę) z wyróżnieniem jeśli na zakończenie klasy (klasy trzeciej) uzyska średnią ocen, z obowiązkowych przedmiotów nauczania, nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 11

Uczeń zdolny po spełnieniu odpowiednich warunków ma prawo do indywidualnego toku kształcenia.

 

§ 12

Uczeń zdolny może skorzystać ze specjalnej oferty edukacyjnej szkoły, tj. dodatkowych zajęć rozwijających zdolności kierunkowe, kół zainteresowań i naukowych, projektów edukacyjnych.

 

§ 13

Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia  i opieki.

 

 

      1. Współpraca ta polega na:

1) Organizacji zebrań informacyjnych (4 w ciągu roku szkolnego), w trakcie których:
-rodzice są informowani o przyjętych zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych,
-rodzice opiniują wyżej wymienione projekty,
- rodzice są informowani o postępach w nauce i zachowaniu swoich dzieci.

2) Organizacji zebrań tematycznych z wychowawcami poświęconych pedagogizacji rodziców, rozwiązywaniu zaistniałych problemów dydaktyczno-wychowawczych, itp. Inicjatorami tych spotkań mogą być: dyrektor, wychowawcy, pedagog, rodzice uczniów.

3) Bieżących kontaktach przedstawicieli szkoły i poszczególnych rodziców uczniów (wizyty w domach uczniów, spotkania indywidualne w szkole, itp.)

4) Wspólnym organizowaniu imprez rekreacyjno-sportowych, prac na rzecz szkoły, zapewnieniu opieki rodziców na dyskotekach i zabawach szkolnych.

    2. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie mogli uczestniczyć w wywiadówce, zobowiązani są do skontaktowania się z wychowawcą klasy w ciągu trzech dni od daty wywiadówki lub terminie uzgodnionym z wychowawcą.

      3. Ocenianie postępów szkolnych i wychowawczych uczniów odbywa się w oparciu  o uchwalone przez radę pedagogiczną Warunki i Sposoby Oceniania Wewnątrzszkolnego.

 

§ 14

1. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez gimnazjum informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. Wprowadza się w szkole dziennik elektroniczny, za który nie będą pobierane opłaty.

 

ORGANY GIMNAZJUM

 

§ 15

1. Organami gimnazjum są:

1)      Dyrektor Gimnazjum

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Rada Rodziców

4)      Samorząd Uczniowski

2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:

 

3. Dyrektor Gimnazjum

 

Do działań dyrektora szkoły w szczególności należy:

1) w zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą:

a) kształtowanie twórczej atmosfery w szkole, właściwych warunków w pracy i stosunków pracowniczych,

b)  przedkładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej programów szkoły i projektów rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły (tworzonych w zespołach nauczycieli), kierowanie ich realizacją oraz składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, a radzie rodziców udzielania informacji o działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły,

c)  dopuszczanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania,

d)  ustalenie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

e)  ustalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną warunków realizacji projektu edukacyjnego,

f)  przydzielenie, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami prac i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 4 ustawy,

g)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym obserwowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, w celu systematycznego doskonalenia ich pracy,

h)  opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego szkoły oraz informowanie rady pedagogicznej o jego realizacji przed końcem roku szkolnego

i)   przyjmowanie uczniów do szkoły

j)  egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustaleń statutu, regulaminu uczniowskiego i innych przepisów prawa szkolnego,

k)  może skreślić ucznia z listy uczniów, w drodze decyzji, w przypadkach i określonych  w statucie,

l)  dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie podjętych przez rade pedagogiczną uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

ł)  zapewnienie, w ramach posiadanych przez siebie środków, warunków
do realizacji projektów edukacyjnych, zgodnie z zasadą realizowania  projektów edukacyjnych.

m)  dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1. Zadania nauczyciela,

2. Czas realizacji projektu edukacyjnego,

3. Termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,

4. Sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym

5. Inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

n) dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

o) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

2) w zakresie organizacji działalności szkoły:

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego- obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły,

c) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,

d) określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami działu piątego kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków,

e)  organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

f)  podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

g)  ustalenie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni, o których informuje do dnia 30 września nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów).

h) w dniach, o których mowa w §15 ust. 3 pkt. 2 gimnazjum ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych, o których informuje rodziców (prawnych opiekunów).

3)    w zakresie spraw kadrowych i socjalnych:

a)    realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli,

b)    zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły,

c)  premiowanie i nagradzanie pracowników zgodnie z „regulaminem premiowania”,

d)    udzielanie kar porządkowych zgodnie z kodeksem pracy,

e)    dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego,

f)    nadaje nauczycielowi stażyście stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

g)   przyznawanie nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

h)   wnioskowanie o inne nagrody określone przepisami oświatowymi,

   i)    załatwiania spraw osobowych pracowników niebędących nauczycielami;

   4)    w zakresie spraw administracyjno- gospodarczych:

            a)    zarządzanie powierzonym nauczycielowi majątkiem szkolnym,

            b)    planowanie, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, wykorzystania środków 

                  finansowych szkoły,

           c)    organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkolnej,

           d)   organizowanie i przeglądu stanu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno- remontowych,

           e)   organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

 

      4.   Rada Pedagogiczna

 

1) Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.

2)  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej  przewodniczącego, goście. Mają oni głos doradczy.

4)  Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

5) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

6) Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7)  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)   zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w szkole,

d)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e)   podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów

f)   podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie gimnazjum,

g)   ustalanie regulaminu swojej działalności.

h)   ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

8) Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznych należy:

a)  organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)  projekt planu finansowego szkoły,

c)  wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień, (poza nagrodą dyrektora gimnazjum),

d)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)  propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole,

f)  kandydata na stanowisko dyrektora gimnazjum wskazanego przez organ prowadzący  o ile nie zgłosi się do konkursu żaden kandydat lub konkurs nie przyniesie rozstrzygnięcia,

g)  przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,  

h)  dopuszczanie do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników,

i)   opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,

j)   dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

k)  dostosowanie warunków i form egzaminu gimnazjalnego.

 

      5.   Rada Rodziców

 

1. Rodzice mają prawo do wyłonienia swej reprezentacji – Rady Rodziców.

2. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu Rady Rodziców.

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

·  znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych danej klasy podanych przez wychowawcę; zadań dotyczących szkoły przez dyrektora na ogólnych zebraniach rodziców,

·   uzyskiwanie w czasie przerw lekcyjnych, przed i po zakończeniu lekcji od nauczycieli i wychowawcy rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów  i przyczyn trudności w nauce. Rodzice- opiekunowie w formie ustnej lub pisemnej są informowani przez wychowawcę klasy oraz nauczyciela uczącego o przewidywanym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru (rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych).

4.Przedstawiciele rodziców mogą występować do rady rodziców oraz dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

6. Rada rodziców opiniuje:

·    program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania

·    podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje

·    zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników

· wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych

·  przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych

     zajęć wychowania fizycznego

·  projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

·  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez

     dyrektora szkoły.

7. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

8. Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków przedstawiciela rodziców do składu komisji konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły.

9. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed  sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.

 

 

      6.   Samorząd Uczniowski

 

1) Uczniowie mają prawo do wybrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego na zasadach określonych w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

2)   Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

3)  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4)  Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski  i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)   prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

d)   prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w porozumieniu z dyrektorem,

f)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

g) opiekun SU wybierany jest spośród wszystkich nauczycieli oprócz wychowawców,  zatrudnionych co najmniej na połowę etatu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Jeśli jest taka potrzeba powołania nauczyciela wspomagającego pracę  opiekuna SU, to dyrektor szkoły może wyrazić na to zgodę.  

       5.  Samorząd uczniowski opiniuje program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

6.  Samorząd uczniowski, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić opinię o pracy nauczyciela.

 

§ 16

1. Za właściwe współdziałanie i przepływ informacji o podejmowanych przez poszczególne organy szkoły ustaleniach i wnioskach odpowiedzialni są dyrektor szkoły, przewodniczący rady rodziców, opiekun samorządu uczniowskiego i przewodniczący samorządu uczniowskiego.

2. W przypadku powstania sytuacji konfliktowej między organami szkoły, dyrektor spełnia rolę koordynatora wobec działań wszystkich organów.

3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych szkoły:

a) spory między uczniem a uczniem rozwiązuje wychowawca bądź sąd koleżeński,

b)  spory między uczniem a nauczycielem rozwiązuje zainteresowany nauczyciel, a w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły,

c)  spory między nauczycielem a nauczycielem rozwiązują zainteresowane strony, a w szczególności rada pedagogiczna,

d)  spory między rodzicem a nauczycielem rozwiązuje dyrektor.

4. Organy szkoły składają pisemne zażalenia do dyrektora szkoły i oczekują wyczerpującej odpowiedzi.

5. Dyrektor szkoły, w zależności od rodzaju sprawy, podejmuje decyzję sam lub powołuje komisję pojednawczą, wraz z którą rozstrzyga spór w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 


ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

§ 17

1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja każdego roku.

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.

  

§  18

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 36.

3. Kryteria przydziału uczniów do klas pierwszych:
1/w miarę równa liczba chłopców i dziewcząt
2/zbliżony rozkład wyników nauczania uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeniu o sprawdzianie szóstoklasisty
3/przestrzeganie zasady, by w oddziale klasowym było (o ile to możliwe) co najmniej dwoje uczniów z tej samej miejscowości

3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów w wymiarze nie większym niż połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla danego przedmiotu oraz na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. W oddziałach liczących poniżej 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.

4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Zajęcia prowadzone w grupach liczących mniej niż 12 uczniów mogą być prowadzone za zgodą organu prowadzącego.

5. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.

6. Wychowawcą klasy może zostać nauczyciel, który:

·   pracuje w naszym gimnazjum co najmniej 2 lata

·   zatrudniony jest w wymiarze nie niższym niż ½ etatu

·   prowadzi, poza godzinami do dyspozycji wychowawcy, inne zajęcia w powierzonej

    jego opiece klasie

·   istnieją przesłanki do tego, że będzie prowadził oddział przez cały etap edukacyjny

·   uzyska akceptacje rady pedagogicznej i rady rodziców

·   posiada co najmniej dobrą ocenę pracy

7. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływu na zmianę lub wybór nauczyciela i wychowawcy. Ustala się następujący tryb postępowania w tej sprawie:

a)  zmiana bądź wybór wychowawcy czy też nauczyciela może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 2/3 liczby głosów rodziców uczniów danej klasy, złożony do dyrektora szkoły, nie później jednak niż na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego,

b)  dyrektor po przeanalizowaniu sprawy podejmuje stosowną decyzję w oparciu o:

- rozmowę z nauczycielem,

- weryfikację i analizę zasadności wniosku,

- opinię rady pedagogicznej

c)  od decyzji dyrektora rodzice mogą się odwołać do organu prowadzącego szkołę.

 

§  19

1.Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 20

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

3.  Przerwa śródlekcyjna nie może trwać krócej niż 10’ (chyba, że biorąc pod uwagę warunki organizacyjne rodzice postanowią inaczej), a przerwa przeznaczona na spożycie posiłku w stołówce nie może trwać krócej niż 20’.

4. Gimnazjum prowadzi zajęcia dodatkowe lub nadobowiązkowe za zgodą i ze środków organu prowadzącego, który w takim przypadku może określić liczbę uczestników zajęć.

5. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu gminy nie może być niższa niż 12 uczniów.

 

§  21

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe (zwłaszcza w bloku matematyczno-przyrodniczym: biologia, geografia, chemia, fizyka, w-f, itp.), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe oraz nauczanie języków obcych mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach między klasowych i między oddziałowych.

2. Liczba uczestników kół przedmiotowych, kół i zespołów zainteresowań zależna jest od wyniku diagnozy potrzeb uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

3. Uruchomienie kół przedmiotowych, kół i zespołów zainteresowań następuje na umotywowany wniosek nauczyciela.

 

§ 22

1. Uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) i po zapoznaniu się z sytuacją  i możliwościami ucznia, kieruje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Przysposobienie do pracy jest organizowane  poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej między samorządem gminy a samorządem powiatu, prowadzącym tego typu placówkę.

 

§ 23

Biblioteka szkolna

I

      1.  W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

   2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz realizację różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

     3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice na określonych zasadach.

     1)   Użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną.

    2) Użytkownicy biblioteki mają prawo do informacji i korzystania  nieodpłatnie ze wszystkich zasobów biblioteki.                

      3) ZASADY WSPÓŁPRACY Z UCZNIAMI

   Biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla  ucznia.

   Biblioteka szkolna stara się wspierać indywidualny rozwój ucznia

Biblioteka pracuje nad kształtowaniem u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

   Nauczyciele-Bibliotekarze starają się przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji i upowszechniać
wiedzę o prawach człowieka i ucznia.

 

        4)  ZASADY WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELAMI

   Wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

  Współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką,  odwoływanie się do jej zasobów  i warsztatu informacyjno- bibliograficznego.

   Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.

   Uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami  w planie pracy szkoły.

       5)  ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

   Pomoc w doborze literatury.

   Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

   Informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów.

       6) ZASADY WSPÓŁPRACY Z INNYMI BIBLIOTEKAMI

   Wspólne organizowanie imprez.

   Wymiana wiedzy i doświadczeń.

   Wypożyczenia międzybiblioteczne.

 

   4.     W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia i czytelnia w jednym pomieszczeniu.

     5.      Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

     1)       gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;

     2)       korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;

     3)       korzystanie ze zbiorów multimedialnych.

    6.  Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego oraz na okres ferii zimowych i wakacji letnich.  Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.

     7.      Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

    1) biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;

      2) bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe;

   3) zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennictwa, materiały audiowizualne i multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.

II

   1.   Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.

   2.   W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

   1)   udostępniania zbiorów;

   2)   udzielania potrzebnych informacji;

   3)   udzielania porad przy  wyborze lektury;

  4)  prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;

   5)   pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno

         wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;

 6) przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeni i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

   7)    prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.

  8)   Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

   3.   W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

   1)    gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

    2)    zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;

   3) sporządzania planu pracy biblioteki oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy;

   4)  prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;

   5)   prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;

   6)   prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.

 III

      1. W Szkole zorganizowana jest czytelnia.

      2.  Czytelnia jest pracownią szkolną, której zadaniem wraz z biblioteką jest koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz multimedialnej, realizowanego przez nauczycieli, koła zainteresowań, Samorząd Uczniowski, organizacje szkolne.

      3.  Z czytelni korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

     4.  W czytelni gromadzony jest księgozbiór podręczny, programy komputerowe, do których czytelnik ma dostęp bezpośredni. Umożliwiony jest także stały dostęp do Internetu.

      5.   Na księgozbiór podręczny składa się w szczególności:

    1)     spis bibliograficzny nowości wydawniczych;

    2)     encyklopedie;

    3)     roczniki statystyczne;

    4)     słowniki języków obcych, ortograficznych i innych;

    5)     atlasy geograficzne, historyczne i inne;

    6)     poradniki i czasopisma metodyczne dla nauczycieli;

    7)  czasopisma popularno-naukowe; komplet najnowszych dotowanych podręczników.

    6.     Godziny pracy czytelni dostosowane są do planu zajęć obowiązującego na dany rok szkolny.

    7.     Szczegółowe zadania oraz organizację pracy czytelni określa regulamin wewnętrzny biblioteki.

 

§ 24

Świetlica i jej działalność:

1. Świetlica szkolna jest ważnym ogniwem w wypełnianiu przez szkołę funkcji opiekuńczej i prowadzi zajęcia uzupełniające pracę dydaktyczną i wychowawczą szkoły oraz rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez:

a)     organizowanie konkursów i imprez kulturalnych,

b)     prowadzenie kół zainteresowań,

c)     przedłużenie procesu lekcji – wykonywanie prac domowych,

d)     przygotowywanie oprawy plastycznej szkoły.

2. Świetlica działa zgodnie z planem opracowanym przez nauczycieli wychowawców na każdy rok szkolny.

3.Program pracy świetlicy uwzględnia święta i uroczystości szkolne i środowiskowe oraz elementy pracy wychowawczej i programy profilaktyki uzależnień.

4. Zajęcia świetlicowe prowadzą nauczyciele gimnazjum.

5. Grupa świetlicowa liczy nie więcej niż 25 uczniów.

6. Opiekun świetlicy prowadzi zajęcia w oparciu o plan pracy.

7. Godzina pracy nauczyciela w świetlicy wynosi 60 minut.

 

§ 25

1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcącym nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 26

1. Każda zorganizowana forma zajęć poza terenem szkoły musi być odnotowana w dzienniku lekcyjnym (jeśli wyjście organizowane jest w trakcie zajęć lekcyjnych).

2. Organizacja wycieczek szkolnych odbywa się za zgodą dyrektora szkoły.

a) podczas wycieczek szkolnych, w miejscu siedziby szkoły, opiekę nad grupą do 30 uczniów, sprawuje jeden opiekun,

b) podczas wycieczek jednodniowych poza teren siedziby szkoły opiekę nad grupą do 30 uczestników, sprawuje dwóch opiekunów,

c)  podczas wycieczek szkolnych kilkudniowych oraz rowerowych opiekę sprawuje kierownik i 1 opiekun na 10 uczniów,

d)  wszystkie wycieczki szkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

e) kierownik wycieczki i opiekunowie obowiązani są sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w trakcie zwiedzania oraz po przybyciu do miejsca docelowego,

f)   zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy i gołoledzi,

g)  w czasie zawodów i imprez sportowych uczniowie muszą być również pod opieką nauczyciela,

h)  warunkiem planowania organizacji wyjazdów i wycieczek dłuższych niż jednodniowe jest zgłoszenie ich do dyrektora szkoły nie później niż do 20 września danego roku szkolnego.

i)  dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy”.

3. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do opracowania dokumentacji zgodnej z odrębnymi przepisami.

4. Organizatorzy każdej wycieczki, wyjazdu czy wyjścia poza teren szkoły muszą uzyskać akceptację dyrektora gimnazjum.

5. Dyrektor szkoły wyznacza zarządzeniem opiekunów wycieczki na wniosek nauczyciela organizującego wycieczkę, który w zarządzeniu jest wymieniony jako kierownik wycieczki.

6. Kierownik wycieczki odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich jej uczestników. W związku z tym ma obowiązek doprowadzenia do kontroli stanu technicznego autobusu przed wyruszeniem w trasę, zwracając się o to do policji lub inspekcji ruchu drogowego.

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 27

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

 

§ 28

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.Organizując zajęcia pozalekcyjne nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za:

·   bezpieczeństwo uczniów

·   organizację dowozów i rozwozów uczniów (jeśli zajęcia odbywają się  poza przyjętym w organizacji pracy szkoły rozkładem zajęć)

 

§ 29

1. Treści zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela:

1. Zadania wynikające z Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty, nauczyciel w szczególności:

a)  realizuje program kształcenia w przedmiotach wychowania i opieki w powierzonych klasach  i zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planach pracy szkoły,

b)  wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierujących szkołą,

c)  wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

d)  udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

e)  bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,

f) informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno- wychowawczych swoich uczniów,

g)   prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań,

h)  wykonuje polecenia i zarządzenia dyrektora gimnazjum,

i)  podnosi i aktualizuje wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

j)  pełni dyżury nauczycielskie zgodnie z regulaminem i harmonogramem. Dyżur rozpoczyna się 10’ przed pierwszą lekcją i trwa do odjazdu ostatniego autobusu szkolnego,

k)  nauczyciel dyżurujący jako ostatni obowiązany jest zwrócić uwagę, by wszyscy uczniowie wsiedli do autobusów szkolnych.

                                2.  Uprawnienia:

      a)   podejmuje decyzje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,

      b)  jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół podejmuje decyzję o treści programu koła lub zespołu,

       c)   ustala ocenę bieżącą semestralną i roczną postępów swoich uczniów,

     d)   ma prawo zgłosić do wychowawcy klasy uwagi dotyczącą zachowania swoich uczniów,

     e)   ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

     3. Odpowiada:

a)  służbowo przed dyrektorem za:

-   poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,

-   stan izby lekcyjnej sprzętów oraz środków dydaktycznych mu powierzonych,

b)  służbowo przed władzami szkoły – ewentualnie cywilnie lub karnie za:

-   tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych – poza szkolnych, w czasie dyżurów mu powierzonych,

-   nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

-   zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

§ 30

1. W celu realizacji zadań szkoły dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wprowadza się zasadę prowadzenia klasy przez jednego wychowawcę w całym cyklu edukacyjnym.

 

§ 31

1. Treść zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności wychowawcy klasy.

 

1) Zadania:

a) Programuje i organizuje proces wychowawczy w zespole, a w szczególności:

- tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,

- rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, na płaszczyźnie wychowanek a społeczność szkoły,

b)Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami.

c) Ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania na klasowych spotkaniach, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy.

d)  Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy oraz każdego ucznia,

e)  Na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

 

2) Uprawnienia - odpowiedzialność

a)  Współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres.

b) Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno- pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.

c)  Ustala oceny z zachowania swoich wychowanków.

d)  Ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasą i szkołą radą rodziców) własne formy nagradzania swoich wychowanków.

e) Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do odpowiednich instytucji.

 

3) Odpowiada:

Identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:

a)  Służbowo przed dyrektorem szkoły za osiągane cele wychowania w swojej klasie (grupie).

b)  Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno- wychowawczej.

c)  Za prawidłowość dokumentacji szkolnej – uczniowskiej swojej klasy (grupy).

 

§ 32

1. Nauczyciele tworzą zespoły: zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe oraz problemowo - zadaniowe:

 - zespół przedmiotów humanistycznych

 - zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

 - zespół przedmiotowy języków obcych

 - zespół opiekuńczo- wychowawczy

 - zespół problemowo- zadaniowy ds. rozwoju i promocji szkoły

 - zespół problemowo- zadaniowy ds. dokumentów szkoły

 - zespół problemowo- zadaniowy ds. efektów nauczania, pracy szkoły i ewaluacji wewnętrznej

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków zespołu. Pracą wszystkich zespołów koordynuje lider powołany przez dyrektora szkoły.

3. Do zadań zespołów o których mowa w ust. 1 należy w szczególności:

1)  Udział w opracowaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wypracowywanie propozycji zmian wynikających z prowadzonej ewaluacji.

2)  Udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły.

3)  Organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.

4)  Przygotowanie projektu programu wychowawczego i profilaktycznego gimnazjum oraz wypracowywanie propozycji zmian wynikających z prowadzonej ewaluacji.

4. W szkole jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

5. Dyrektor szkoły wyznacza osobę, której zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.

6. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:

a) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

- trudności w uczeniu się;

- szczególnych uzdolnień;

b) doradztwo edukacyjno-zawodowe

7.  W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psycho - fizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym koordynatora powołanego przez dyrektora szkoły oraz wychowawcę klasy.

8. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

9. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną koordynator planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wraz z dyrektorem ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

10. Koordynator planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia, z poradnią i innymi osobami (dyrektor szkoły, pielęgniarka środowiskowa, pracownik socjalny GOPS, asystent rodziny, kurator sądowy).

11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

§ 33

1. W gimnazjum jest utworzone stanowisko pedagoga i/lub psychologa oraz w miarę potrzeb za zgodą organu prowadzącego zatrudniony jest psycholog, logopeda i socjoterapeuta oraz terapeuta pedagogiczny.

2.  Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) wspieranie młodzieży w rozwiązywaniu problemów na tle:

a)     konfliktów rodzinnych

b)     niepowodzeń szkolnych

c)     zaburzeń rozwojowych

d)    niedomagań zdrowotnych

e)     trudności materialnych i innych

2) wspieranie nauczycieli:

a)     w diagnozowaniu sytuacji życiowej uczniów

b)     w codziennej pracy z młodzieżą

c)     w pracy z uczniami trudnymi

3)     wspieranie rodziców poprzez:

a)     udzielanie porad pedagogicznych

b)   pośrednictwo w kontaktach z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi poradniami dla młodzieży.

4) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów

6)   prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

7)     organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

3.  Pedagog szkolny podejmuje działalność pedagogiczną polegającą na:

   a)  integrowaniu społeczności uczniowskiej oraz wyzwalaniu aktywności i samorządności młodzieżowej,

b)  prowadzeniu zajęć na tematy interesujące i ważne dla młodzieży,

c)  organizowaniu zajęć pedagogizacji dla rodziców,

d) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

e)  uczestniczeniu w kursach, warsztatach i seminariach dokształcających,

f)  diagnozy sytuacji młodzieży przebywającej w domach rodzinnych,

g)  prowadzeniu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

h) diagnozowaniu sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

i) współpracy z radą rodziców, służbą zdrowia oraz innymi instytucjami edukacyjno-opiekuńczo-terapeutycznymi,

j) inicjowaniu i prowadzeniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

4. Do zadań logopedy należy:

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym  mowy głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej lub grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

5. Do zadań socjoterapeuty należy:

 1) eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego,

 2) pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej w celu dalszego kształcenia
 3) przygotowanie uczniów do prawidłowego uczestniczenia w życiu społecznym oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

6. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

7. Do zadań psychologa należy przede wszystkim:

  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
  • Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym.
  • Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
  • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
  • Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

  § 34

  1. Do szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie od 13 do 16 roku życia, w uzasadnionych przypadkach do ukończenia 18 roku życia.

 

 § 35

  Rekrutacja uczniów do gimnazjum

       1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum na podstawie:

      Ø świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

      Ø zgłoszenia ucznia klasy pierwszej złożonego w sekretariacie szkoły.

    2. Jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców, za zgodą organu prowadzącego, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci spoza obwodu.

     3. Terminy rekrutacji corocznie ustala Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, a Dyrektor podaje je do publicznej wiadomości.

    4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 

 § 36

 1. Prawa i przywileje oraz obowiązki ucznia.

 1) Uczeń ma prawo do:

a)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)  bezpłatnego nauczania

c)  bezpłatnego transportu do i ze szkoły oraz opieki w czasie transportu

d)  zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami

e) zapoznania się z zasadami oceniania zachowania, warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

f)   dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości

g) dostosowania form, warunków i metod pracy oraz zindywidualizowanego procesu kształcenia w przypadku niepełnosprawności

h)  indywidualnego toku oraz indywidualnych programów nauczania w przypadku szczególnych uzdolnień

i) dostosowania warunków i form egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej

j)   spełniania obowiązku poza szkołą

k)  odwołania do kuratora oświaty od decyzji o skreśleniu go z listy uczniów

l)   nauki religii/etyki

m) uczestniczenia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”

n)  podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej

o)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, przejawami patologii społecznej oraz ochronę przed przemocą, uzależnieniem i demoralizacją,

p)  wyboru nauczyciela- opiekuna samorządu uczniowskiego

q)  ochrony zdrowia

r)  do poszanowania jego godności,

s)   życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,

t) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie naruszy tym dobra innych osób,

u)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w toku odpowiednich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

v)  dostępu do informacji z różnych źródeł, którymi szkoła dysponuje

w)  sprawiedliwej, obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

x)  pomocy w przypadku trudności w nauce w tym udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych i innych zajęciach terapeutycznych organizowanych przez szkołę

y)   korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

z)   pomocy materialnej

aa)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

bb) wpływanie na „życie” szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły

cc)  wyrażania opinii i wnioskowania, za pośrednictwem SU we wszystkich sprawach szkoły, a szczególnie w tych dotyczących podstawowych praw uczniów

dd) redagowania i wydawania gazety szkolnej

ee)  zwolnień, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z następujących zajęć obowiązkowych, zgodnie z odrębnymi przepisami:

a)  języka obcego

b)  wychowania fizycznego

 

Ponadto:

1/ uczennica w ciąży ma prawo żądać od szkoły, aby ta udzieliła jej urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia gimnazjum

2/ każdy uczeń ma prawo do znajomości swoich praw

3/ każdy uczeń ma prawo dochodzenia swoich praw

4/ każdy uczeń ma prawo do uczestnictwa w zabawach i życiu kulturalnym

5/ każdy uczeń ma prawo do równego traktowania wobec prawa

2.  Do przywilejów ucznia należą:

·   uniknięcia ewentualnej oceny niedostatecznej 13 dnia każdego miesiąca pod warunkiem posiadania stroju galowego

·    zwolnienia z wszystkich form sprawdzania wiedzy w przypadku posiadania tzw. „szczęśliwego numerka”

·    udział w dyskotekach szkolnych

·     zwolnienie z oceniania w ciągu pierwszych dwóch tygodni zajęć szkolnych w przypadku uczniów klas pierwszych

·     reprezentowania szkoły na zewnątrz w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych

·     poprawy cząstkowej oceny wyższej niż dopuszczająca

 

Obowiązki ucznia

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,  a w szczególności:

a.  systematycznie przygotowywać się i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych  i w życiu szkoły,

b.  przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c.   ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

d.  dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

e.   wystrzegać się szkodliwych nałogów,

f.   naprawiać wyrządzone szkody materialne,

g.   dbać o honor i tradycje gimnazjum,

h. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

i. systematycznie uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych oraz zajęciach rewalidacyjnych i wyrównawczych oraz innych organizowanych przez szkołę formach zajęć, na uczestnictwo w których rodzic wyraził zgodę zgodnie z zapisami w Szkolnej Księdze Procedur

j.  przestrzegać przyjętych w szkole procedur zawartych w Szkolnej Księdze Procedur

k. usprawiedliwiać w ciągu dwóch tygodni nieobecności na zajęciach

l.  ubierać się skromnie i schludnie zgodnie z zapisami w Szkolnej Księdze Procedur

ł. przystąpić do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Uczniom zabrania się:

  a)  korzystania z telefonów komórkowych i innych prywatnych środków łączności oraz odtwarzaczy dźwięku, dyktafonów i kamer na zajęciach szkolnych oraz podczas przerw zgodnie z zapisami w Szkolnej Księdze Procedur,

                    b)   wprowadzania do szkoły osób obcych bez zgody wychowawcy lub dyrektora,

      c) oddalania się w czasie zajęć lekcyjnych i przerw śródlekcyjnych poza teren szkoły bez zgody wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego.

 

§ 37

W szkole obowiązują nagrody i kary.

 I.    

1) Nagrody:

a) Pochwała dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów gimnazjum.

b) Otrzymanie dyplomu lub innego wyróżnienia za reprezentowanie szkoły.

c) Otrzymanie nagrody książkowej lub listu pochwalnego.

d)Nagrody dla trzech uczniów, którzy osiągnęli najwyższy łączny wynik z egzaminu gimnazjalnego

e)  Medal „Złoty absolwent” otrzymuje nie więcej niż 10 absolwentów, którzy w klasach pierwszej i drugiej osiągnęli średnią ocen przynajmniej 4,75 i bardzo dobrą ocenę zachowania, a w klasie trzeciej średnią ocen powyżej 5,0 i przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

f) Wyróżnienie – Złoty Wawrzyn dla najlepszego sportowca otrzymuje jeden uczeń i uczennica, którzy w klasie trzeciej otrzymali przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu, województwa lub kraju.

2)  Dopuszcza się łączne stosowanie różnych rodzajów nagród.

   3)  Nagrody finansowane są ze środków własnych gimnazjum oraz przez radę rodziców gimnazjum.

4) Uczniom przyznaje się świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

5) Rodzice uczniów, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum, średnią ocen powyżej 4,75, otrzymują list gratulacyjny.

 II.   

1) K a r y:

a) Telefon ucznia do rodzica informujący o przewinieniu.

b) Nagana wychowawcy wobec klasy.

c) Nagana udzielona przez dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów gimnazjum równoznaczna z zawieszeniem ucznia w przywilejach.

d) Przeniesienie ucznia do klasy równorzędnej,

2) Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

           a/ W przypadku zastosowania wobec ucznia wszystkich rodzajów kar wymienionych w ust. 2, jeżeli nadal zaniedbuje obowiązki szkolne, łamie postanowienia statutu gimnazjum i regulaminów wewnętrznych, rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia takiego ucznia z listy uczniów gimnazjum, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 2b;

             b/ Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innego gimnazjum;

               c/  Wniosek o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum dyrektor składa na ręce Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

3) Uczeń i jego rodzice – opiekunowie mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu trzech dni. Odwołanie wymaga formy pisemnej.

               a/   Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary do chwili jego rozstrzygnięcia.

               b/   Dla zbadania zasadności odwołania dyrektor powołuje komisję w składzie:

1)      dyrektor gimnazjum

2)      pedagog

3)      2 członków komisji ds. wychowania

4)      lider samorządu uczniowskiego

4. Za ciężkie lub notoryczne naruszanie statutu szkoły oraz regulaminów wewnętrznych, tj.:

·  agresywnego zachowywania się w stosunku do innych uczniów lub pracowników szkoły

·  powtarzających się aktów wandalizmu

·  wulgarnego wyrażania się

·  stosowania lub rozprowadzania używek (papierosów, alkoholu, narkotyków)

·  konfliktu z prawem, mogącego mieć negatywny wpływ na postawy innych uczniów

·  częstego, nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć o ile podejmowane przez szkołę środki wychowawcze oraz współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami ucznia) nie przynoszą żadnych pozytywnych rezultatów, a postawa ucznia świadczy o braku chęci do jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie rada pedagogiczna może podjąć uchwałę zobowiązującą dyrektora szkoły do złożenia wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 5. W przypadku ucznia, który w danym roku kalendarzowym kończy 18 lat i nie rokuje ukończenia gimnazjum, a w związku z punktem 4, dyrektor gimnazjum może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów.

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyczynie zastosowania wobec niego kary lub o przyznanej mu nagrodzie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 38

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 39

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

§ 40

1. Szkoła prowadzić może działalność gospodarczą, która nie może kolidować z podstawowymi funkcjami i zadaniami szkoły.

 

§ 41

1. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie gimnazjum jest rada pedagogiczna.

2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

  

 

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

  

 Główne założenia:

    - każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w trakcie nauki zdobywając nowy zasób wiedzy i  bogatszy arsenał umiejętności;

   - każdego ucznia oceniamy jako indywidualną osobowość;

   - oceniamy wiedzę i indywidualne postępy ucznia – nie porównujemy jego wiedzy do wiedzy innych uczniów, ale wskazujemy jej przyrost;

   - stosując ocenę dynamiczną i obiektywnie oddającą możliwości ucznia budujemy w nim poczucie własnej wartości i uczymy dokonywać trafnej samooceny;

   - każdy uczeń otrzymuje pomoc w nauce w postaci informacji o tym, co zrobił dobrze, nad czym musi jeszcze popracować.

 

    § 1 Podstawa prawna

        USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. z póżn. zm.)

         § 2.1.  Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

   2. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia

b) zachowanie ucznia

           § 3.1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

     ·  poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie

    ·  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

    ·  motywowanie ucznia do dalszej pracy

    ·  dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia

    ·  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –wychowawczej

      4. Najważniejsze elementy oceniania:

    1. stosowanie wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach

    2. znajomość faktów i pojęć

    3. umiejętność uzasadniania i obrony swojej decyzji

    4. stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach

    5. umiejętność pracy samodzielnej

    6. wytrwałość w dochodzeniu do celu

    7. umiejętność pracy w grupie

    8. umiejętność samooceny

    9. tempo przyswajania wiedzy

    10. postawa

    11. stosowanie języka przedmiotu

        5.  Ucznia ocenia: nauczyciel przedmiotu, wychowawca, uczeń /samoocena/
    oraz pedagog szkolny.

       6. a) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)

           b) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:

          - procentowe określenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności

          - zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania z danego przedmiotu

    c) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom

     7.  Częstotliwość oceniania zależy od specyfiki zajęć edukacyjnych i formy oceny. Minimalna liczba ocen, jaką otrzymuje uczeń z danego zajęcia edukacyjnego musi odzwierciedlać stopień opanowania przez niego osiągnięć w zakresie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla tego zajęcia na dany okres nauczania.

      8. Oceniamy w celu: monitorowania pracy ucznia, przekazywania uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywania kierunku dalszej pracy

    9. Nie oceniamy: wyglądu zewnętrznego, cech osobowości, statusu materialnego, poglądów i przekonania                                   

 

     § 4.1  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)

2. Formułowanie przez wychowawców i nauczycieli wymagań w zakresie zachowania niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)

3. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowania według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych (nieobowiązkowych)

4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych

5. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawienia

6. Ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Ustalenie warunków i sposobu przekazywania uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia wraz z informacją o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

     2. Wymagania edukacyjne formułowane są podmiotowo przez nauczycieli przedmiotów  z uwzględnieniem wszelkich rodzajów aktywności ucznia. Wymagania te będą przekazywane przez wychowawcę w formie ustnej rodzicom na inaugurującym nowy rok szkolny spotkaniu klasowym oraz pisemnej uczniom poprzez umieszczanie wymagań i kryteriów ocen na tablicach ściennych w gabinetach przedmiotowych. Uczeń będzie informowany o ocenach cząstkowych na bieżąco. Z prac pisemnych – klasówek – w ciągu 14 dni. O zagrażającej ocenie niedostatecznej informuje się ucznia i rodziców /prawnych opiekunów/ miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego. Informację przekazuje wychowawca rodzicom /prawnym opiekunom/,  których zaprasza do szkoły lub poprzez dzienniczek elektroniczny. Przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne przekazywane będą na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

Bieżące informowanie rodziców /prawnych opiekunów/ o postępach ucznia odbywa się systematycznie, poprzez dzienniczek elektroniczny.

       3. Bieżące ocenianie odbywa się według skali stopniowej: 6, 5, 4, 3, 2, 1

 

  Forma oceniania może być pisemna lub ustna i obejmuje:

    1. kartkówki, sprawdziany, klasówki

    2. wypowiedzi ustne

    3. recenzje, komentarze, projekty

    4. wytwory prac ucznia, ćwiczenia, doświadczenia

    5. arkusz samooceny

    6. prace domowe

    7. prace indywidualną i grupową

    3a. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

  zakres wiadomości i umiejętności

  rozumienie materiału naukowego

  umiejętność stosowania wiedzy w praktyce.

    3c. W stosunku do ucznia ze stwierdzonymi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi problemami w uczeniu, uniemożliwiającymi sprostanie wymaganiom edukacyjnym nauczyciel, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych

     3d. Tak samo postępuje nauczyciel w stosunku do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

       3e. Ustalając ocenę z w-f, plastyki i muzyki oraz techniki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych nauczyciel bierze w szczególności pod uwagę wysiłek ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć

     3f. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

     3g. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

     3h. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”

     3i. W przypadku gdy okres zwolnienia pozwala na dokonanie klasyfikacji, uczeń może być klasyfikowany bez konieczności przystępowania do egzaminu klasyfikacyjnego

     3j. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii PPP, specjalistycznej , zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową  z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespole Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  Wówczas zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisujemy „zwolniony”, „zwolniona”.

         4. Częstotliwość i zakres pisemnych form oceniania:

   · klasówka – obejmuje co najmniej jeden dział materiału programowego przedmiotu. Musi być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a jej termin odnotowany w dzienniku do wiadomości innych nauczycieli. W ciągu tygodnia nie mogą się odbyć więcej niż trzy klasówki pod warunkiem, że między każdą z nich zachowana zostanie jednodniowa przerwa. Raz ustalony termin klasówki nie może, poza wyjątkowymi sytuacjami /nieobecność nauczyciela, duża absencja (ponad 25%) uczniów na zajęciach, inne nieprzewidziane sytuacje dezorganizujące pracę szkoły/ ulec zmianie.

   · sprawdzian – obejmuje najwyżej trzy zagadnienia tematyczne. Nie wymaga zapowiedzi. W ciągu dnia mogą się odbyć najwyżej dwa sprawdziany.

   · kartkówka – obejmuje materiał z zakresu do 3 tematów lekcyjnych. Częstotliwość – według uznania nauczyciela. Forma stosowana zamiennie z ustnym sprawdzaniem wiadomości ucznia

5. Z poszczególnych prac pisemnych (klasówek i sprawdzianów) stopnie stawiane będą według następującej skali procentowej:

 

     ·         99% - 100% - stopień celujący

     ·         90% - 98% - stopień bardzo dobry

     ·         75% - 89% - stopień dobry

     ·         50% - 74% - stopień dostateczny

     ·         30% - 49% - stopień dopuszczający

     ·         29% i mniej – stopień niedostateczny

 

 6. Prace kontrolne (klasówki i sprawdziany) nauczyciel przechowuje w swojej dokumentacji przez miesiąc od zakończenia zajęć w danym okresie i udostępnia je do wglądu zainteresowanym rodzicom (prawnym opiekunom) oraz dyrektorowi szkoły.

       7. Oceniamy postępy ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a nie jego stan wiedzy i umiejętności na tle innych uczniów klasy.

      8. Ocenę niedostateczną z pracy pisemnej /klasówki lub sprawdzianu/ uczeń ma obowiązek poprawić w trybie i terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu  w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty uzyskania oceny. Ocena otrzymana  w czasie poprawy jest również zapisywana w dzienniku.

      9. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali:

      1. z zajęć edukacyjnych wyrażony w stopniu szkolnym: niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący

      2. z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne i nieodpowiednie, naganne

     9a. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym posumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyrażonych w formie opisowej.

     10. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych.

    11. Przy wystawianiu rocznych, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciele kierują się następującymi zasadami:

 a/ stopień celujący otrzymuje uczeń, który dysponuje pełnym zasobem wiedzy i umiejętności wyznaczonych przez program nauczania, jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, laureatem i finalistą olimpiad przedmiotowych, a także uczestniczy w konkursach wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i kreatywny.

b/ stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który dysponuje zasobem wiedzy i umiejętności wyznaczonych przez program nauczania, samodzielnie rozwiązuje trudne problemy

c/ stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności stanowiące poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy programowej, samodzielnie rozwiązuje typowe problemy

d/ stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej, podejmuje próby rozwiązania zadań typowych

e/ stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada elementarną wiedze i umiejętności, potrzebne do świadomego udziału w zajęciach szkolnych

f/ stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, którego poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia świadomy udział w zajęciach w wyniku czego uczeń nie może kontynuować nauki w klasie programowo wyższej

      12. Ocena klasyfikacyjna roczna i śródroczna nie jest średnia arytmetyczną ocen bieżących  i powinna być ustalona na podstawie oceny za pierwszy semestr i ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia w drugim semestrze.

       13. Te same kryteria ustalania ocen dotyczą ocen z zajęć dodatkowych.

a) o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte     w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

b) o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

     14.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych w semestrach ustala Dyrektor szkoły  na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolny

      15. Uczeń jest klasyfikowany, jeśli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych ujętych w planie nauczania dla danej klasy oprócz tych, z których został zwolniony.

      15a. Sprawdzanie wiedzy lub umiejętności ucznia przed zakończeniem danego okresu nauczania nie może być wyrażone ocenami wystawianymi na następny okres nauczania.

     16. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu większej niż 50% nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania

    17. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,  a ocenę zachowania wychowawca klasy.

      18. Oceny z religii oraz zajęć dodatkowych wliczane są do średniej ocen.

    19. Na 7 (siedem) dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w dzienniczku elektronicznym.

     19a. Uczeń, który nie otrzymał śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo do skorzystania z egzaminu klasyfikacyjnego.

      Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

     19b. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej lub w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę roczną niedostateczną ma prawo do skorzystania  z egzaminu poprawkowego. Jeżeli zdaniem ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ ustalona przez nauczyciela ocena roczna została ustalona z naruszeniem przepisów prawa dotyczących trybu ustalania oceny, mogą oni zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie (2 dni) od zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych. W przypadku potwierdzenia tych zarzutów dyrektor organizuje sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.

     20. Tryb i terminy przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.

   a) uczeń składa podanie, podpisane przez rodziców /prawnych opiekunów/ do dyrektora gimnazjum o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego najpóźniej w dniu posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.

    b) Dyrektor gimnazjum powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w składzie:

   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. W charakterze obserwatorów mogą być obecni na egzaminie rodzice ucznia.

   c) Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor gimnazjum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Dyrektor może również powołać jako osobę egzaminującą nauczyciela prowadzącego te same zajęcia edukacyjne w innym gimnazjum. Powołanie to następuje  w uzgodnieniu z dyrektorem macierzystego gimnazjum tego nauczyciela.

  d) Egzamin odbywa się najpóźniej w ostatnim dniu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

  e) Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych i w–f,  z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych

  f) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół według załącznika nr1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o przebiegu części ustnej.

   g) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

      21. Tryb i terminy przeprowadzania egzaminu poprawkowego.

       a) Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej lub w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał oceny niedostateczne z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy.

        b) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, techniki, w – f, gdzie egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

       c) Uczeń składa do dyrektora gimnazjum podpisane przez rodziców /prawnych opiekunów/, podanie o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego w ciągu 7 dni od posiedzenia końcoworocznej rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.

      d) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor, w porozumieniu z rodzicami ucznia, szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

        e) Wymagania edukacyjne oraz przykładowe zadania i ćwiczenia dla ucznia zdającego egzamin poprawkowy przygotowują nauczyciele uczący go. Rodzic w ciągu 3 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia podania odbiera sporządzone wymagania potwierdzając odbiór podpisem.

        f) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

           Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

     •  Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący

     •  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

     •  Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

        g) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół według załącznika nr 2. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia oraz krótką informację o przebiegu części ustnej egzaminu.

     h) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

        i) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę (z zastrzeżeniem ppkt. j/)

      j) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki szkolnej /z wyjątkiem klasy programowo najwyższej/ promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia te są ujęte w szkolnym planie nauczania w klasie programowo wyższej.

         k) Procedura wnioskowania o promocje warunkową:

     o   rodzic/prawny opiekun wnioskuje na piśmie do wychowawcy klasy o promocję warunkową najpóźniej w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

     o   wychowawca w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu wyraża swoją opinię na temat warunkowej promocji.

    o  w przypadku poparcia wniosku rodzica, wychowawca wnioskuje o warunkową promocję do dyrektora gimnazjum dołączając jednocześnie opinię nauczyciela przedmiotu

     o   wniosek o warunkową promocję wychowawca składa w dniu posiedzenia rady pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny

      o udzieleniu warunkowej promocji decyduje rada pedagogiczna w formie uchwały 

      w głosowaniu jawnym

    o natychmiast po zakończeniu posiedzenia rady pedagogicznej wychowawca klasy powiadamia rodzica o podjętej przez radę pedagogiczna uchwale w sprawie promocji warunkowej

22. Aby umożliwić uczniom otrzymanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przeprowadza się  w szkole egzaminy sprawdzające wiedzę.

23. Tryb i terminy przeprowadzania egzaminu sprawdzającego.

   a) Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców /prawnych opiekunów/ końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z prawem dotyczącym trybu ustalania oceny

   b) Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły w terminie pięciu dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej.

   d) Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być później niż w dniu poprzedzającym radę zatwierdzającą klasyfikację.

   e) Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję  w składzie:

          o dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji

          o nauczyciel uczący danego przedmiotu jako egzaminator

          o wychowawca ucznia przystępującego do egzaminu jako członek komisji

  f) W egzaminie może uczestniczyć jako obserwator:

           - przedstawiciel Rady Rodziców, na wniosek rodziców ucznia

           - inny nauczyciel przedmiotu, na wniosek egzaminatora

           - pedagog szkolny lub lider SU, na wniosek ucznia

     g) Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: muzyki, plastyki, techniki, informatyki, w-f i zajęć artystycznych, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.

   h) Pytania (zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza

      przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji.

     i) Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.

      j) Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu:

      o podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu (75% wykonanych zadań)

       o pozostawić stopień bez zmian – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

     k) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół według załącznika nr 3. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o części ustnej. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

      l) Termin egzaminu wyznaczony przez dyrektora szkoły jest ostateczny.

      ł) Przepisy pkt. 23 a-l stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

     24. Kryteria ocen zachowania, opracowane przez nauczycieli – wychowawców przedstawia wychowawca klasy uczniom na początku roku szkolnego, rodzicom/prawnym opiekunom/ na pierwszym spotkaniu klasowym. Zasady oceniania zachowania znajdują się w widocznym miejscu na korytarzu gimnazjum.

    24a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

      25. Ocena zachowania uwzględnia stosunek szczególności:
a/ wywiązywanie się z obowiązków ucznia, w tym sposób podejścia do realizacji projektu edukacyjnego
b/ postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
c/ dbałość o honor i tradycje szkoły
d/ dbałość o piękno mowy ojczystej
e/ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób
f/ godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią w trakcie imprez organizowanych przez szkołę lub dla szkoły
g/ okazywanie szacunku innym osobom

    26.  Kryteria ocen zachowania:

  1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

     o   jest wzorem kultury zachowania w szkole i poza szkołą;

     o   osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;

     o   rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania poprzez udział w olimpiadach,

          konkursach i zawodach sportowych;

     o   rzetelnie wywiązuje się z pełnionych funkcji w klasie i szkole;

     o   aktywnie uczestniczy w pracach organizacji szkolnych;

     o   podejmuje samodzielnie inicjatywy na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

     o   skrupulatnie przestrzega postanowienia statutu szkoły;

     o   nie spóźnia się oraz nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia;

     o   szanuje mienie społeczne i indywidualne;

     o   w stosunku do kolegów jest zawsze kulturalny i życzliwy;

     o   udziela pomocy innym;

     o   reaguje na przejawy nieodpowiedniego zachowania innych;

     o  wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, a także wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków

      2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

· osiąga w nauce wyniki na miarę swoich możliwości

· bierze udział w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych

· wywiązuje się z pełnionych w klasie lub szkole funkcji

· aktywnie uczestniczy w pracach organizacji szkolnych

· przestrzega postanowień statutu szkoły

· nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności i nieuzasadnionych spóźnień

· szanuje mienie szkolne

· jest kulturalny i życzliwy w stosunku do innych

· swoim wyglądem nie wzbudza negatywnych emocji

· dba o kulturę języka

· udziela pomocy innym

· wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością

   3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

· osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

· stara się terminowo wykonywać przydzielone zadania związane z życiem klasy i szkoły;

· na miarę możliwości reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych;

· uczestniczy w pracach organizacji szkolnych;

· pełni funkcje w klasie i szkole;

· przejawia troskę o minie szkoły, własność społeczną i prywatną;

· dba o poszanowanie ładu i porządku w najbliższym otoczeniu;

· dba o wypożyczone podręczniki szkolne;

· troszczy się o higienę osobistą i swój estetyczny wygląd;

· dba o kulturę języka,

· w codziennym postępowaniu jest uczciwy, reaguje na zło;

· posiada nieliczne (do 16 godzin) nieusprawiedliwione nieobecności i nieuzasadnione spóźnienia;

· wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz współpracował w zespole

  realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania

    4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który

    · osiąga niskie wyniki w nauce będące wynikiem niewłaściwego stosunku do nauki

    · w małym stopniu stara się przezwyciężyć napotkane trudności w szkole;

    · biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych;

      · dba o wypożyczone podręczniki szkolne;

    · mało aktywny w pracach organizacji uczniowskich oraz życiu klasy i szkoły;

    · wypełnia jedynie narzucone zadania, wymaga kontroli ze strony nauczyciela; na ogół przejawia życzliwy stosunek do kolegów;

    · w stosunku do nauczycieli i innych osób dorosłych stara się być miły i uprzejmy;

    · zazwyczaj przestrzega norm współżycia społecznego;

    · dba o estetyczny wygląd zewnętrzny;

    · zwraca uwagę na właściwe słownictwo;

    · sporadycznie zdarzają się przypadki opuszczania godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia oraz nieuzasadnione spóźnienia;

    · nie przejawia działań szkodliwych w stosunku do mienia społecznego  

      indywidualnego;

    · nie ulega nałogom

    · wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego  działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu

           5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

· w stosunku do obowiązków szkolnych jest niesumienny, przejawia lekceważący stosunek do nauki;

· przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

· arogancko odnosi się do nauczycieli i innych pracowników szkoły;

· wagaruje i spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia;

· bojkotuje prace organizowane w klasie i szkole, przeszkadza w ich realizacji;

· kradnie i wyłudza pieniądze;

· używa wulgarnego słownictwa;

· niszczy sprzęt szkolny lub cudzą własność;

· oddziaływania wychowawcze przynoszą krótkotrwałą poprawę zachowania

   ·wziął udział w projekcie edukacyjnym, ale mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji zadań przez innych członków zespołu

          6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który

   · złośliwie przeszkadza w prowadzeniu lekcji przejawiając tym

   · samym brak poszanowania dla nauczyciela i nauki

   · arogancko odnosi się do nauczycieli i innych pracowników szkoły

   · świadomie robi krzywdę i przykrość innym

   · kradnie, wyłudza pieniądze i inne dobra, które są własnością kolegów i koleżanek

   · jest wulgarny

   · niszczy sprzęt szkolny lub cudzą własność

   · ulega nałogom, zażywa środki zmieniające świadomość

   · żadne formy oddziaływań wychowawczych nie przynoszą pozytywnych rezultatów

   · wchodzi w kolizję z prawem

   · nie uczestniczył lub odmówił udziału  w realizacji projektu gimnazjalnego

            27. Tryb ustalania oceny zachowania:

   Ocenę zachowania wystawia uczniowi wychowawca klasy biorąc pod uwagę:

  - samoocenę ucznia

  - ocenę klasy

  - uwagi pracowników obsługi i nauczycieli

a) W celu zasięgnięcia opinii nauczycieli na temat zachowania uczniów, propozycje ocen zachowania wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim najpóźniej na trzy dni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;

b) Podstawą do oceny zachowania ucznia jest obserwacja wychowawcy oraz nauczycieli potwierdzona wpisem do zeszytu uwag.

  28. Tryb odwołania od oceny zachowania:

   a) przewidywaną oceną roczną zachowania jest ocena wystawiona na koniec pierwszego semestru. Wychowawca informuje jednocześnie jakie działania uczeń musi podjąć, by uzyskać wyższą ocenę końcoworoczną.

b) propozycje końcoworocznej oceny zachowania wychowawca przekazuje rodzicom /prawnym opiekunom/ na 14 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej

c) w przypadku, gdy ustalenie oceny zachowania było niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, rodzic /prawny opiekun/ ma prawo wnioskować do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy o ponowne rozpatrzenie końcoworocznej oceny zachowania w ciągu trzech dni od podania uczniowi informacji o ocenie

     d) wychowawca po rozpatrzeniu wniosku (w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania) informuje rodzica pisemnie o swojej decyzji oraz przekazuje kopię informacji i wniosek rodzica dyrektorowi szkoły

     e) po zbadaniu zasadności wniosku dyrektor szkoły może powołać komisję, która w drodze głosowania (zwykłą większością głosów) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  W przypadku równej liczby głosów decyduje przewodniczący.

       f) w skład komisji wchodzą:

· dyrektor szkoły – jako przewodniczący

· wychowawca klasy

· wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

· pedagog

· lider SU

· przedstawiciel rady rodziców

      29. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę.

      30. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół, który zawiera:

· skład komisji

· termin posiedzenia komisji

· wynik głosowania

· ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

     31. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej drugi raz z rzędu otrzymał w naszym gimnazjum naganną ocenę zachowania może decyzją rady pedagogicznej być niepromowany do klasy programowo wyższej (nie ukończyć gimnazjum)

        32. Uczniowie klas trzecich gimnazjum przystępują do egzaminu gimnazjalnego. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem koniecznym ukończenia gimnazjum o ile w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uczeń uzyskał ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny wyższe od oceny niedostatecznej.

         33. Tryb i terminy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego:

   a) Egzamin gimnazjalny obejmuje trzy części sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia:

- część humanistyczną

- część matematyczno- przyrodniczą

- część językową

b) Dokładny termin egzaminu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

c) Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. Część pierwsza  i druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym (obowiązkowa dla wszystkich uczniów) i na poziomie rozszerzonym (do tej części przystępują uczniowie według odrębnych przepisów) – każda z tych części trwa po 60 minut.

d) Uczniowie z dysfunkcjami, posiadający orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej, wydane nie później niż do 30 września roku poprzedzającego egzamin, mają prawo skorzystać z dostosowania warunków egzaminu do rodzaju dysfunkcji:

* uczniowie słabowidzący

* uczniowie z trudnościami w uczeniu się (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim)

* uczniowie z porażeniem mózgowym dziecięcym

- dostosowany zestaw egzaminacyjny, osobna sala egzaminacyjna, wydłużony czas pracy, zaznaczanie odpowiedzi da zadań zamkniętych tylko przy zadaniach

* uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja) oraz uczniowie niepełnosprawni ruchowo

- osobna sala egzaminacyjna, wydłużony czas pracy

e) przebieg egzaminu odbywa się zgodnie z instrukcją, z którą uczeń i jego rodzice są każdorazowo zapoznawani przez wychowawcę klasy

f) za prawidłowy przebieg egzaminu odpowiada Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego – dyrektor szkoły oraz powołani prze niego członkowie zespołów nadzorujących. W skład zespołu nadzorującego wchodzi jeden nauczyciel uczący w innej szkole.

g) z możliwości zwolnienia z jednej, dwóch lub wszystkich części egzaminu mogą skorzystać:

* laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Zwolnienie jest w tym przypadku jednoznaczne z uzyskaniem maksymalnej ilości punktów z tej części egzaminu.

* uczniowie w szczególnych przypadkach losowych i zdrowotnych

h) uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

i) uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego powtarza klasę trzecią i przystępuje do egzaminu w przyszłym roku szkolnym.
j) uczeń, który przystąpił do egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach

 34. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocen powyżej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

 35. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia utrudnia lub uniemożliwia kontynuację nauki w klasie programowo wyższej/semestrze programowo wyższym/, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szanse uzupełnienia braków.

 36. Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjum otrzymuj z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną.

 37. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

  38. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu  z rodzicami (prawnymi opiekunami).

  39.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym dokumentem oraz w kwestiach spornych, wykładnią jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych.

 40. Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego podlegają bieżącemu monitoringowi, ewaluacji i modyfikacji. Celem ewaluacji jest weryfikacja skuteczności oceniania dla poprawy efektów oddziaływania na pracę i postawy uczniów.

  41.    Modyfikacje WiSOW wprowadza się uchwałą rady pedagogicznej.

 


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=