Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach
  Program wychowawczy szkoły
 


„Bogactwo i sławę zdobywa się usilną pracą.

Nie dość jest wiedzieć – trzeba starać się swą wiedzę zużytkować;

Nie dość chcieć – trzeba czynić”

                                                                     J.W. GoetheP R O G R A M  W Y C H O W A W C ZY  
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM w JASTRZĘBIU 2016/2017

 

I. Podstawa prawna:

•Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami).

•Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. wraz z późniejszymi zmianami.

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

•Rozporządzenie MEN z dnia30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

•Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

•Konwencja o Prawach Dziecka.

 

•Statut szkoły


 

II. ZAŁOŻNIA PODSTAWOWE PROGRAMU

Program wychowawczy opisuje w sposób całościowy treści i działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju ucznia oraz służy urzeczywistnieniu wizji naszego gimnazjum. Jest elastyczny i otwarty, modyfikowany w zależności od potrzeb. Przy opracowaniu programu wykorzystano wskazówki i uwagi rodziców, a także sugestie uczniów, uwagi  wychowawców, oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wnioski z nadzoru pedagogicznego.

 

III. Misja szkoły

Naszym celem jest wszechstronne przygotowanie uczniów do dalszej edukacji oraz aktywne wspieranie ich rozwoju poprzez kształcenie i wychowanie w ścisłej współpracy z rodziną.

Ideą przewodnią edukacji i wychowania w naszej szkole jest harmonijna realizacja zadań w zakresie przekazywania uczniom wiedzy, kształcenia umiejętności, rozbudzania i rozwijania zainteresowań, wspomagania rozwoju indywidualnego i społecznego uczniów.

Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza to elementy, których nie można od siebie oddzielić. Stanowią wzajemnie uzupełniającą się jedność.

 

IV. Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą, która:

1.Stara się jak najlepiej przygotować uczniów do  egzaminu gimnazjalnego.

2.Kształci i wychowuje uczniów w atmosferze życzliwości, otwartości i poczuciu bezpieczeństwa, przy indywidualnym podejściu do każdego ucznia.

3.Umożliwia uczniom prezentację swoich osiągnięć na forum szkolnym, lokalnym i międzyszkolnym.

4. Otacza opieką dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i socjalnych.

5. Kształtuje osobowość ucznia i właściwe postawy społeczno-etyczne.

6. Uczy współpracy i współdziałania, przygotowując do uczestniczenia w życiu społecznym i pełnienia różnych ról społecznych.

7. Propaguje zdrowy styl życia.

8. Wdraża do bezpiecznych i rozważnych zachowań.

9. Współpracuje z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz ucznia i rodziny.

 

V. Sylwetka absolwenta Gimnazjum w Jastrzębiu:

- Ma poczucie własnej wartości.

- Jest ciekawy świata.

- Jest samodzielny.

- Jest krytyczny
- Jest kulturalny.

 

- Kieruje się w życiu takimi wartościami jak mądrość, tolerancja, szacunek, współpraca,
  patriotyzm.

- Jest wrażliwy na potrzeby innych, potrafi pomagać.

- Potrafi zgodnie współdziałać z rówieśnikami i dorosłymi.

- Jest tolerancyjny. właściwie reaguje na negatywne zjawiska i przejawy zła

- Zna historię, kulturę i dorobek własnego regionu i kraju, będąc jednocześnie obywatelem
  Europy i świata.

- Dba o bezpieczeństwo, zdrowie i życie.

- Umie podejmować decyzje i odpowiada za nie.

- Zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie, odnosi je do
  cech osoby przedsiębiorczej.

-  Jest otwarty, poszukujący, przygotowany do życia w zmieniającym się świecie

 

VI. Odbiorcy i realizatorzy programu

− Odbiorcy: uczniowie, rodzice, nauczyciele.

−Realizatorzy: dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, nauczyciel
  bibliotekarz.

 

VII. Ocena realizacji i efektów programu

Będzie przeprowadzona na zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Do oceny zostaną wykorzystane: informacje przygotowane przez wychowawców klas na temat realizacji programu w poszczególnych klasach, dokumentacja szkolna, wyniki badań ankietowych, dane z pracy: pedagoga szkolnego, świetlicy szkolnej, opiekunów organizacji szkolnych i kół przedmiotowych.

 

ZADANIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Program został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i  przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Rodziców w dniu 14 września 2016 r.

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=