Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach
  Program profilaktyczny
 
 


 SZKOLNY PROGRAM  PROFILAKTYCZNY 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM  W JASTRZĘBIU

 


WSTĘP

 

        Szkolny program profilaktyczny  opracowany został celem ochrony ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania, kiedy dokonuje się wiele intensywnych, jakościowych zmian osobowości człowieka. Zmiany te prowokowane szybkim rozwojem biologicznym, mają swój wyraz w emocjonalności i duchowości, od dążenia do wszelkiej samodzielności aż po określenie własnej tożsamości. Jest to czas w rozwoju młodego człowieka podatny na zakłócenia i podejmowanie ryzykownych zachowań i zapewnienie każdemu uczniowi równych szans i możliwości rozwoju  i samorealizacji.

       Profilaktyka podejmowana przez szkołę ma za zadanie ochronę młodzieży przed tymi zachowaniami jak i również integrację uczniów i rodziców wobec  naszego gimnazjum.

       W roku szkolnym 2016/2017 szczególną uwagę będziemy zwracać na bezpieczeństwo psychiczne uczniów zgodnie z wynikami nadzoru oraz przeciwdziałanie zażywaniu przez młodzież używek a w szczególności dopalaczy.

     Założenia:

 

1.     Program jest kompatybilny z założeniami programu profilaktyki „Spójrz inaczej”, 
który obejmuje zagadnienia związane z:

·         postrzeganiem siebie jako jednostki jedynej w swoim rodzaju i
rozumieniem swoich uczuć,

·         uczestnictwem w grupie,

·         rozwiązywaniem problemów,

·         dbaniem o zdrowie zarówno fizyczne, jak psychiczne,

·         wyjaśnianiem mechanizmów uzależnień i zapobiegania im.

2.    W realizacji programu biorą udział wszyscy nauczyciele.

3.    Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów gimnazjum ze
szczególnym uwzględnieniem uczniów ze środowisk z trudnościami wychowawczymi.

4.     Realizacja programu odbywać się będzie z udziałem rodziców i środowiska.

5.     Zagadnienia programowe realizowane będą:

·         w ramach godziny do dyspozycji  wychowawcy,

·         przez nauczycieli w zakresie swojego przedmiotu jako wychowawcze
cele lekcji,

·         poprzez współpracę z instytucjami wspierającymi wychowanie i
profilaktykę, z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły,

·         na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

·         poprzez organizację imprez środowiskowych,

·         bieżącą wymianę informacji,

·         konsekwencję w działaniu wśród wszystkich nauczycieli i pracowników
szkoły.

6.     Program ma charakter oddziaływań wieloletnich.

 

     Cele:

 

1.     Wskazanie uczniom i środowisku zagrożeń płynących z  faktu uzależnienia się.

2.     Reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

3.     Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień.

4.     Ukazanie alternatywy na nudę, promocja zdrowego stylu życia.

5.     Rozwijanie zainteresowań uczniów.

6.     Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

7.     Wyposażenie ucznia w narzędzia radzenia sobie z problemami w oparciu o zasoby

        własnej osobowości – wykorzystanie  swoich mocnych stron.

8.     Uświadomienie uczniom do czego służy komputer – zapobieganie uzależnień

        od komputera.

 

     Oczekiwane efekty:

 

1.     Uczeń posiada wiedzę na temat rodzajów  uzależnień i zagrożeń z nich płynących.

2.     Uczeń zna siebie, swoje mocne i słabe strony.

3.     Potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych.

4.     Szkoła i rodzice wspólnie podejmują działania profilaktyczne.

5.     Młodzież chce być zdrowa i wolna od uzależnień.

6.     Uczniowie utrwalają postawę odrzucającą nałogi oraz przemoc i agresję. 

7.     Potrafią uporządkować własny świat wartości.

 

Program obejmuje następujące zagadnienia:


§  Profilaktyka dotycząca bezpieczeństwa w szkole oraz bezpiecznej drogi do szkoły

  i ze szkoły

§  Profilaktyka uzależnień

§  Profilaktyka promująca zdrowy i bezpieczny styl życia

§  Profilaktyka agresji

§  Profilaktyka absencji

 

 

Obszary działania

Zadania

Formy realizacji

I. Profilaktyka dotycząca bezpieczeństwa w szkole oraz bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach (Znajomość podstawowych zasad drogowych i ruchu drogowego)
2. Bezpieczeństwo uczniów podczas dowozów (Regulamin dowozów)

3. Zapoznanie z regulaminami Bhp w pracowniach

4. Zapoznanie uczniów  i ich rodziców z regulaminami obowiązującymi w szkole

5. Poznanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych

6. Zajęcia z komunikacji interpersonalnej w ramach realizacji programu „Spójrz inaczej”

 

 

 

- zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.
-  znajomość podstawowych zasad drogowych i ruchu drogowego.
-  bezpieczeństwo uczniów podczas dowozów.

-  godziny do dyspozycji wychowawcy
- zebrania klasowe dla rodziców
-  umieszczenie obowiązujących procedur na stronie   internetowej
-  przeprowadzanie próbnych ewakuacj

- spotkania z policjantem

-  wspólne wyjazdy klas np. na wycieczki , biwaki, itp.
- otrzęsiny, dyskoteki, konkursy szkolne,

II. Profilaktyka uzależnień

 

 

 

 

1. Przeciwdziałanie używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych (tytoń, alkohol, narkotyki, leki, a szczególnie dopalacze).

2.Realizowanie programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”
2. Kształtowanie postawy asertywności wobec uzależnień.

3.Wzmacnianie u uczniów poczucia własnej wartości, podnoszenie samooceny

4. Zapobieganie uzależnieniu od mediów, komputera, Internetu.

„Moje bezpieczeństwo w Internecie” – uświadomienie korzyści i zagrożeń płynących z Internetu, ceberprzemoc

- realizacja programów     profilaktycznych „Spójrz inaczej”

- zajęcia profilaktyczne z pedagogiem, projekcja filmów

 

 

- godziny do dyspozycji wychowawcy

 

- rozmowy indywidualne z uczniami

 

- kontrola terenu szkoły podczas przerw lekcyjnych

- współpraca ze specjalistami

z PPP

III. Profilaktyka promująca zdrowy i bezpieczny styl życia.

 

 

 

 

1. Promowanie zdrowego odżywiania.
2. Aktywny wypoczynek.
3. Zajęcia dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem.

-  zajęcia edukacyjne
-  wycieczki krajoznawczo-turystyczne
-  zajęcia pozalekcyjne (SKS, koła zainteresowań)

 

IV. Profilaktyka agresji

 

 

 

 

 

1.      Kształtowanie podstawowych kompetencji społecznych.

2.      Uświadomienie uczniom istnienia różnorodnych form agresji i przemocy

      3.   Niwelowanie  
            zachowań  
            agresywnych uczniów
            i kształtowanie
            właściwej postawy 
            wobec przemocy.

      4.   Podjęcie działań w 
            formie zajęć z
            uczniami mających
            na celu
            uświadomienie
           
zagrożenia
            płynącego                     

            z przemocy   
            psychicznej –

            realizacja  projektu  

            „Bezpieczeństwo
             ponad wszystko”.

     5.    Ustalenie zasad 
            zachowania i  
            współżycia w klasie i     

            w szkole

    6.     Rozpoznanie relacji
            między uczniami

            w klasach i podjęcie

            odpowiednich działań

 

 

-  zajęcia psychoedukacyjne z pedagogiem szkolnym


-  godziny do dyspozycji wychowawcy
-  indywidualne rozmowy z uczniem


-  konkursy tematyczne


-  kontrakty klasowe i indywidualne


-  projekcja filmów profilaktycznych

-  spektakle teatralne profilaktyczne w/g ofert

- spotkania ze specjalistami,

-  konkursy plastyczne, literackie,

- wyjazdy do kina

- zajęcia psychoedukacyjne

 

 

-  realizacja programu „Spójrz inaczej”

 

 

 

- badania diagnostyczne

V. Profilaktyka absencji

 

 

1.      Stałe monitorowanie absencji uczniów w szkole. Realizacja Programu Poprawy Frekwencji Uczniów w PG w Jastrzębiu

2.      Pomoc uczniom mającym trudności w nauce

3.      Rozwijanie zainteresowań uczniów

-  kontynuacja programu

-  konsultacje, zajęcia wspomagające

-  wzbogacanie i urozmaicanie form zajęć w świetlicy szkolnej

-  zdw, konsultacje

- wycieczki, biwaki, koła zainteresowań

- zajęcia dodatkowe z uczniami zdolnymi (od I klasy)

 
EWALUACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

Ewaluacja będzie prowadzona na koniec roku szkolnego z wykorzystaniem:

- obserwacji zachowań uczniów,

- analizy dokumentacji wychowawców klasowych oraz pedagoga szkolnego,

- po upływie trzech lat pod koniec roku szkolnego przeprowadzona będzie ewaluacja za  
   pomocą w.w. punktów oraz za pomocą ankiety. Osobami ankietowanymi będą uczniowie,  
   nauczyciele, rodzice.

  

Program został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przyjęty  do   realizacji Uchwałą Rady Rodziców w dniu 14 września 2016r.


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=