Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach
  Koncepcja pracy Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu
 


KONCEPCJA  PRACY

GIMNAZJUM  im. ROMUALDA  TRAUGUTTA

W JASTRZĘBIU

NA LATA 2015 - 2018

 

opracowana na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

   Koncepcję opracowano na podstawie wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
   Uczniowskiego (konsultacje III-V 2015r.).

   Przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia …..09.2015r.

 

   PRIORYTETY SZKOŁY NA LATA 2015-2018

  1. Podniesienie wyników nauczania.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
  3. Dążenie do lepszej współpracy na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń – rodzic.

 

1.         1. Szkoła dąży do poprawy wyników nauczania

Wymagania

określone w załączniku

rozporządzenia

Osiągnięcia/zadania

 

Termin realizacji

Odpowiedzialni za

realizację zadania

Ewaluacja

odpowiedzialny

termin

Szkoła organizując
procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań
zewnętrznych i
wewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie nabywają
wiadomości i
umiejętności określone
w podstawie
programowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie są aktywni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła wspomaga
rozwój uczniów, z
uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji.

 

 

 

 

 

1. Szkoła analizuje wyniki egzaminu gimnazjalnego stosując różne metody:

-EWD,

-Stanin szkoły,

-mediana , dane ilościowe i jakościowe,

-treści zadań o dużej i małej łatwości z poszczególnych przedmiotów.

 

2. Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy wyników egzaminów.

 

3. Wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

 

4. W szkole prowadzi się wewnętrzne badania osiągnięć uczniów(testy kompetencji po szkole

podstawowej dla uczniów klas I, testy kompetencji dla klas II i próbne egzaminy dla klas III ), analizuje wyniki nauczania i wdraża wnioski.

 

 

1.Nauczyciele monitorują wyniki nauczania i analizują osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych.

 

2. Nauczyciele formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów.

 

 

 

3. Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych uczniów   również na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy.

 

 

1.Uczniowie są inicjatorami różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły: uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, biorą udział w konkursach, imprezach szkolnych i środowiskowych, angażują się w pracę Samorządu Uczniowskiego.

 

 

1.W szkole są prowadzone działania

uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia.

 

2.W opinii rodziców i uczniów wsparcie

otrzymywane w szkole odpowiada ich

potrzebom.

 

Do końca roku kalendarzowego, w którym odbył się egzamin

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w całym cyklu

kształcenie

 

 

 

systematycznie w

ciągu roku

szkolnego

 

 

styczeń, czerwiec

danego roku

szkolnego

 

 

 

 

 

 

w trakcie roku

szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

w trakcie roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, nauczyciele

 
Samorząd uczniowski, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów
wychowawca

 

właściwy zespół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół, pedagog

 

 

 

Zespół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół

 

 

 

 

 

 

 


Zespół, pedagog

 

 

 

Zespół

 

 

 

Zespół wychowawczy

 

Do końca roku kalendarzowego, w którym odbył się egzamin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień/październik

(klasy I)

Luty/marzec (klasy II)

 

Grudzień/luty                   ( uzależnione od terminów wydawnictw)

(klasy III)

 

 

 

 

Styczeń/czerwiec

 

 

 

Styczeń/czerwiec

 

 

 

Czerwiec

 

 

 

 

 

Styczeń, czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń/czerwiec

 

 

 

Styczeń/czerwiec

 


1.         2. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie

  Wymagania
  określone w
  załączniku

 rozporządzenia

Osiągnięcia/zadania

 

Termin realizacji

Odpowiedzialni za

realizację zadania

Ewaluacja

odpowiedzialny

termin

   Respektowane
   są normy
   społeczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nauczyciele wraz z uczniami i rodzicami analizują podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań.

 

 

 

2. Nauczyciele oceniają skuteczność

podejmowanych działań ,w razie potrzeby modyfikują je uwzględniając sugestie uczniów i rodziców.

Wrzesień, na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

Wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, pedagog

Zespół wychowawczy

 

 

 

 

 

 

 

Zespół wychowawczy

Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń/ czerwiec


  3.
Szkoła dąży do  lepszej współpracy na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń - rodzic

Wymagania
określone w załączniku
rozporządzenia

Osiągnięcia/zadania

 

Termin realizacji

Odpowiedzialni za

realizację zadania

Ewaluacja

odpowiedzialny

termin

 

Rodzice są partnerami szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła realizuje

koncepcję pracy

ukierunkowaną na rozwój uczniów.

1. W szkole są realizowane  inicjatywy

rodziców na rzecz rozwoju uczniów

oraz szkoły.

2. W szkole odbywają się  konsultacje z rodzicami oraz zebrania klasowe.

 

 

 

3.Rada Rodziców realizuje statutową

działalność, uczestnicząc m.in. w

procesie nadzoru finansowego szkoły.

 

4.Nauczyciele wspierają rodziców w

procesie wychowawczym.

 

 

 

1.Nauczyciele we współpracy z uczniami i rodzicami  tworzą, analizują i modyfikują koncepcję pracy szkoły w zależności od potrzeb.

 

 

2.Wychowawcy zapoznają i angażują

uczniów oraz ich rodziców do realizacji

zadań z koncepcji pracy szkoły.

 

W miarę potrzeb

 

 

W miarę potrzeb, wrzesień, listopad, styczeń , kwiecień

 

Na bieżąco

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

W miarę potrzeb,

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

Rada Rodziców, dyrektor, nauczyciele

 

Wychowawca, nauczyciele przedmiotów

 

 

Rada Rodziców, dyrektor

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

Dyrektor, rodzice, uczniowie, nauczyciele

 

 

Wychowawcy, rodzice, uczniowie

Zespół

 

 

 

Zespół

 

 

 

 

 

 

 

Zespół wychowawczy

 

 

 

Zespół

 

 

 

 

 

Zespół wychowawczy

 

Czerwiec

 

 

 

Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

 

 

 

Czerwiec

 

 

 

 

 

czerwiec  

1.    
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=